268/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky

Částka: 078 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. srpna 2000 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 2. srpna 2000 Nabývá účinnosti: 7. srpna 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 85/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 6. března 2002
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 64/2001 Sb. s účinností od 16. února 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

 

268

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva financí

 

ze dne 2. srpna 2000,

 

kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce v souvislosti
s konáním voleb do Parlamentu České republiky        Ministerstvo financí stanoví podle § 92 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.:

§ 1


        (1) Okresní úřady v sídle volebního kraje1) a okresní úřady v sídle volebního obvodu2) zřizují zvláštní účty,3) kterými jsou běžné účty (dále jen "depozitní účet") u místně příslušné pobočky České národní banky podle příloh č. 1 a 2 této vyhlášky. Oznámení o zřízení depozitního účtu zveřejní na úřední desce.

        (2) Na zřízené depozitní účty politické strany, politická hnutí nebo koalice v případě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen "Poslanecká sněmovna") a v případě voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen "Senát") též kandidáti pro volby do Senátu (dále jen "kandidát") skládají peněžní prostředky ve výši odpovídající stanovené kauci.

        (3) Současně s podáním kandidátní listiny4) politická strana, politické hnutí nebo koalice a kandidát současně s podáním přihlášky k registraci5) písemně sdělí okresnímu úřadu v sídle volebního kraje nebo okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu adresu nebo číslo účtu, kam lze kauci vrátit.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Příloha č. 1 - Seznam depozitních účtů u poboček České národní banky pro složení kauce při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Příloha č. 2 - Seznam depozitních účtů u poboček České národní banky pro složení kauce při volbách do Senátu Parlamentu České republiky
Zavřít
MENU