258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 274/2001 Sb. s účinností od 1. ledna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

258

 

ZÁKON

 

ze dne 14. července 2000

 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

PRÁVA A POVINNOSTI OSOB

A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ

VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

 

HLAVA I

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc.

§ 2

 

Vymezení základních pojmů


      (1) Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života.

      (2) Ochrana
a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním.

      (3) Hodnocením zdravotních rizik je odhad míry závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a způsobu života. Výsledek hodnocení zdravotního rizika je podkladem pro řízení zdravotních rizik, čímž se rozumí rozhodovací proces s cílem snížit zdravotní rizika.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PRÁVA A POVINNOSTI OSOBA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚVEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
HLAVA II - PÉČE O ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY
Díl 1 - Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické látky, chemické přípravky a vodárenské technologie, koupaliště a sauny
§ 3 - Hygienické požadavky na vodu
§ 4 - Povinnosti osob při kontrole pitné vody, vodárenské úpravěsurové vody a zásobování pitnou vodou
§ 5 - Výrobky přicházející do přímého styku s pitnou a surovouvodou, chemické látky, chemické přípravky a vodárenskétechnologie
§ 6 - Koupaliště a sauny
Díl 2 - Podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých a podmínky vnitřního prostředí stavby
§ 7 - Hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních aškolských zařízení a zotavovacích akcí
§ 8 - Zotavovací akce
§ 9 - Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci
§ 10 - Podmínky účasti fyzických osob činných při školev přírodě a zotavovací akci
§ 11 - Povinnost základní školy a předškolního zařízení,které vysílají děti na školu v přírodě,a pořádající osoby
§ 12 - Jiné podobné akce pro děti
§ 13 - Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavkyna venkovní hrací plochy
§ 14  
Díl 3 - Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče a ústavů sociální péče
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
Díl 4 - Hygienické požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných
§ 19 - Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných
§ 20 - Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnostiepidemiologicky závažné
§ 21 - Podmínky provozování činností epidemiologickyzávažných
§ 22 - Zákaz a podmínky některých výkonů
§ 23 - Další podmínky provozování stravovacích služeb
§ 24  
Díl 5 - Hygienické požadavky na předměty běžného užívání
§ 25 - Vymezení předmětů běžného užívání
§ 26 - Povinnosti výrobce, dovozce a osoby uvádějícípředměty běžného užívání do oběhu
§ 27 - Povinnosti výrobce a dovozce kosmetického prostředku
§ 28 - Podmínky neuvedení ingrediencí na obalu kosmetickéhoprostředku
§ 29 - Podmínky výroby kosmetických prostředků a jejich uvedení dooběhu
Díl 6 - Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením
§ 30 - Hluk a vibrace
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Neionizující záření
§ 36  
Díl 7 - Ochrana zdraví při práci
§ 37 - Kategorizace prací
§ 38 - Měření pro účely kategorizace
§ 39 - Rizikové práce
§ 40 - Evidence rizikových prací
§ 41 - Používání biologických činitelů a azbestu
§ 42  
§ 43  
§ 44  
HLAVA III - PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Díl 1 - Očkování a spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví se zdravotnickými zařízeními léčebně preventivní péče
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53 - Opatření proti šíření infekčních onemocnění fyzickými osobami, které vylučují choroboplodné zárodky
§ 54  
Díl 2 - Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
Díl 3 - Postup při zjištění výskytu infekčního onemocnění
§ 62 - Hlášení infekčních onemocnění a zacházení s biologickýmmateriálem
§ 63 - Spolupráce správních úřadů k zamezení šířenínákazy
§ 64 - Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby
§ 65 - Provedení karantény a ohniskové ochrannédezinfekce, dezinsekce a deratizace
§ 66 - Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osobypodnikající a právnické osoby
§ 67 - Stanovení druhu a způsobu provedeníprotiepidemických opatření v ohnisku nákazy
§ 68 - Provádění opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí
§ 69 - Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečíjejího vzniku
§ 70 - Léčení infekčních onemocnění
Díl 4 - Podmínky vyšetřování nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI OSOB V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
§ 76  
§ 77  
HLAVA V - STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Díl 1 - Státní správa v ochraně veřejného zdraví, právní předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, oprávnění a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví a zaměstnanců zařízení ochrany veřejného zdraví, povinnosti kontrolovaných osob
Oddíl 1 - Orgány státní správy v ochraně veřejného zdraví a jejich úkoly
§ 78 - Orgány ochrany veřejného zdraví
§ 79 - Sběr a předávání informací
§ 80 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 81 - Krajský hygienik
§ 82 - Okresní hygienici
§ 83 - Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra
§ 84 - Státní zdravotní dozor
Oddíl 2 - Právní předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví
§ 85  
Oddíl 3 - Zařízení ochrany veřejného zdraví, jejich úkoly a oprávnění zaměstnanců zařízení ochrany veřejného zdraví
§ 86 - Zařízení ochrany veřejného zdraví
§ 87 - Oprávnění zaměstnanců zařízení ochrany veřejného zdraví
Oddíl 4 - Oprávnění a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví a zaměstnanců zařízení ochrany veřejného zdraví a povinnosti kontrolovaných osob
§ 88  
§ 89  
§ 90  
§ 91  
Díl 2 - Sankce a správní řízení
§ 92 - Ukládání pokut
§ 93  
§ 94 - Použití správního řádu a účastníci řízení
Díl 3 - Opatření při mimořádných okolnostech
§ 95  
HLAVA VI - OPATŘENÍ OBCE V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI
§ 96  
HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Díl 1 - Společná ustanovení
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
Díl 2 - Přechodná ustanovení
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104  
§ 105  
§ 106  
Díl 3 - Závěrečná ustanovení
§ 107  
§ 108  
§ 109  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Policii České republiky
§ 110  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
§ 111  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
§ 112  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o přestupcích
§ 113  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 114  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o léčivech
§ 115  
ČÁST OSMÁ - Změna zákoníku práce
§ 116  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
§ 117  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 118  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
§ 119  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům
§ 120  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
§ 121  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna horního zákona
§ 122  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o sociálním zabezpečení
§ 123  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o státní správě a samosprávě ve školství
§ 124  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
§ 125  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 126  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o výkonu vazby
§ 127  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy
§ 128  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně chmele
§ 129  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií
§ 130  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
§ 131  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
§ 132  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 133  
Zavřít
MENU