256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. července 2000 Nabývá účinnosti: 11. srpna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 128/2003 Sb. s účinností od 4. června 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

256

 

ZÁKON

 

ze dne 14. července 2000

 

o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND

 

§ 1


        (1) Zřizuje se Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond"). Fond je právnickou osobou se sídlem v Praze. Fond náleží do působnosti Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo").1a)

        (2)  Fond v souladu s právními předpisy, právem Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,

 

a)   rozhoduje o poskytnutí dotace1b) a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace,

b)   provádí intervenční nákupy zemědělských výrobků a potravin a zajišťuje skladování, případně zpracování takto nakoupených zemědělských výrobků a potravin,

c)    prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky a potraviny, případně výrobky, které vznikly zpracováním intervenčně nakoupených zemědělských výrobků nebo potravin,

d)   provádí činnosti související se systémem produkčních kvót,

e)   nakupuje a prodává produkci vybraných zemědělských plodin pěstovaných na půdě uvedené do klidu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND
§ 1  
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3  
§ 4 - Povinnosti Fondu
§ 5  
§ 6 - Rozpočet Fondu
§ 7 - Orgány Fondu
§ 8 - Prezidium
§ 9 - Ředitel a jeho zástupce
§ 10 - Dozorčí rada
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Sankce
§ 14 - Přechodná ustanovení
§ 15 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státním rozpočtu České republikyna rok 1993
§ 16  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o působnosti Správy státníchhmotných rezerv
§ 17  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek
§ 18  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o státní statistické službě
§ 19  
ČÁST ŠESTÁ - Změna celního zákona
§ 20  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
§ 21  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 22  
Zavřít
MENU