250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 527/2020 Sb. s účinností od 1. června 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

250

 

ZÁKON

 

ze dne 7. července 2000

 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy a působnost zákona

 

        (1)  Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků1), jimiž jsou obce2) a kraje3), a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků. Upravuje také zřizování nebo zakládání právnických osob územních samosprávných celků.

 

        (2)  Ustanoveními tohoto zákona se řídí také hospodaření dobrovolných svazků obcí2) (dále jen „svazek obcí“), pokud tento zákon nestanoví jinak, a zřizování příspěvkových organizací v oblasti školství svazkem obcí.

 

        (3)  Ustanovení tohoto zákona, která se vztahují na rozpočty a finanční hospodaření obcí, platí ve statutárních městech2) a v hlavním městě Praze rovněž pro jejich městské části nebo obvody. Obsah rozpočtu městských částí nebo obvodů, včetně struktury jejich příjmů a výdajů, stanoví město ve své pravomoci.

 

        (4)  Ustanoveními části druhé a třetí tohoto zákona se řídí také hospodaření Regionálních rad regionů soudržnosti2a) s výjimkou ustanovení § 7 až 10.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy a působnost zákona
ČÁST DRUHÁ - FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCHSAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
§ 2 - Nástroje finančního hospodaření
§ 3 - Rozpočtový výhled
§ 4 - Rozpočet územního samosprávného celku a svazku obcí
§ 5 - Peněžní fondy územních samosprávných celků
§ 6 - Obsah rozpočtu
§ 7 - Příjmy rozpočtu obce
§ 8 - Příjmy rozpočtu kraje
§ 9 - Výdaje rozpočtu obce
§ 10 - Výdaje rozpočtu kraje
ČÁST TŘETÍ - ROZPOČTOVÝ PROCES
§ 11 - Vypracování rozpočtu
§ 12 - Rozpočtová skladba
§ 13 - Rozpočtové provizorium
§ 14 - Rozpis rozpočtu
§ 15 - Hospodaření podle rozpočtu
§ 16 - Změny rozpočtu
§ 17 - Závěrečný účet
§ 18 - Časové použití rozpočtu
§ 19 - Účelovost rozpočtových prostředků
§ 20 - Návratnost nepoužitých rozpočtových prostředků
§ 21 - Kompenzační peněžní operace
§ 22 - Porušení rozpočtové kázně
ČÁST ČTVRTÁ - ORGANIZACE ÚZEMNÍCHSAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
§ 23 - Druhy organizací územních samosprávných celků
§ 24 - Vznik organizačních složek územního samosprávného celku
§ 25 - Hospodaření organizačních složek
§ 26 - Zřizovací listina organizačních složek
§ 27 - Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací
§ 28 - Finanční hospodaření příspěvkových organizací
§ 29 - Peněžní fondy příspěvkových organizací
§ 30 - Rezervní fond
§ 31 - Investiční fond
§ 32 - Fond odměn
§ 33 - Fond kulturních a sociálních potřeb
§ 34 - Úvěry, půjčky a ručení příspěvkové organizace
§ 35 - Nákup na splátky příspěvkovými organizacemi
§ 36 - Nákup cenných papírů příspěvkovými organizacemi
§ 37 - Poskytování darů příspěvkovými organizacemi
ČÁST PÁTÁ - HOSPODAŘENÍ SVAZKU OBCÍ
§ 38 - Majetek svazku obcí
§ 39 - Finanční hospodaření svazku obcí
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 40 - Plnění závazků z Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé
§ 41 - Přechodná ustanovení
§ 42 - Účinnost
Zavřít
MENU