248/2000 Sb.Zákon o podpoře regionálního rozvoje

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 251/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

248

 

ZÁKON

 

ze dne 29. června 2000

 

o podpoře regionálního rozvoje

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje podmínky pro

 

a)   poskytování podpory regionálnímu rozvoji a s tím související působnost ústředních správních úřadů, krajů a obcí,

b)   koordinaci a realizaci podpory hospodářské, sociální a územní soudržnosti a koordinaci využívání fondů, programů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise,

c)   činnost evropského seskupení pro územní spolupráci (dále jen „seskupení“) v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie7).

 

§ 2

 

Vymezení pojmu

 

        Pro účely tohoto zákona se regionem rozumí územní celek, vymezený územními obvody krajů a obcí, jehož rozvoj může být podporován podle tohoto zákona.

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

 

§ 3

 

        (1)  Cílem podpory regionálního rozvoje je zajistit dynamický a vyvážený rozvoj území České republiky se zřetelem na kvalitu života a životního prostředí, přispět ke snižování regionálních rozdílů a zároveň umožnit využití místního potenciálu pro zvýšení hospodářské a sociální úrovně jednotlivých regionů.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
§ 3 - Oblasti podpory regionálního rozvoje
§ 4 - Státní podpora regionálního rozvoje
§ 5 - Strategie regionálního rozvoje
§ 6 - Státní program regionálního rozvoje
§ 7 - Finanční podpora státního programu regionálního rozvoje
§ 8 - Podpora regionálního rozvoje krajem
§ 9 - Program rozvoje územního obvodu kraje
§ 10 - Finanční podpora rozvoje územního obvodu kraje
ČÁST TŘETÍ - PŮSOBNOST SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ,KRAJŮ A OBCÍPŘI PODPOŘE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
§ 11 - Ústřední správní úřady
§ 12 - Okresní úřady
§ 13 - Kraje
§ 14 - Obce
ČÁST ČTVRTÁ - KOORDINACE HOSPODÁŘSKÉA SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI
§ 15  
§ 16 - Regionální rada
§ 17 - Výbor regionálního rozvoje
§ 18  
ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 19  
§ 20  
Zavřít
MENU