248/2000 Sb.Zákon o podpoře regionálního rozvoje

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 66/2007 Sb. s účinností od 1. května 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

248

 

ZÁKON

 

ze dne 29. června 2000

 

o podpoře regionálního rozvoje

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Tento zákon stanoví podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji s cílem vyváženého rozvoje státu nebo územního obvodu kraje, s tím související působnost správních úřadů, krajů a obcí a vytváří podmínky pro koordinaci a realizaci hospodářské a sociální soudržnosti.

 

§ 2

 

Základní pojmy


      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

regionem územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, správních obvodů obcí s rozšířenou působností obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován podle tohoto zákona,

b)

strategií regionálního rozvoje střednědobý dokument, na období 3 - 7 let, který formuluje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje, poskytuje potřebná východiska a stanovuje rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních programů rozvoje,

c)

státním programem regionálního rozvoje střednědobý dokument, který stanoví zaměření podpory regionálního rozvoje pro jeden nebo společně pro více podporovaných regionů,

d)

hospodářskou a sociální soudržností opatření k vyrovnávání rozdílů mezi regiony v rámci Evropských společenství.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
§ 3 - Oblasti podpory regionálního rozvoje
§ 4 - Státní podpora regionálního rozvoje
§ 5 - Strategie regionálního rozvoje
§ 6 - Státní program regionálního rozvoje
§ 7 - Finanční podpora státního programu regionálního rozvoje
§ 8 - Podpora regionálního rozvoje krajem
§ 9 - Program rozvoje územního obvodu kraje
§ 10 - Finanční podpora rozvoje územního obvodu kraje
ČÁST TŘETÍ - PŮSOBNOST SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ,KRAJŮ A OBCÍPŘI PODPOŘE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
§ 11 - Ústřední správní úřady
§ 12 - Okresní úřady
§ 13 - Kraje
§ 14 - Obce
ČÁST ČTVRTÁ - KOORDINACE HOSPODÁŘSKÉA SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI
§ 15  
§ 16 - Regionální rada
§ 17 - Výbor regionálního rozvoje
§ 18  
ČÁST PÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 19  
§ 20  
Zavřít
MENU