247/2000 Sb.Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 478/2001 Sb. s účinností od 5. ledna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

247

 

ZÁKON

 

ze dne 30. června 2000

 

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Tento zákon upravuje

a)

podmínky pro provozování autoškol,

b)

způsob provádění výuky a výcviku žadatelů o získání odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla (dále jen "získání řidičského oprávnění") a práva a povinnosti žadatelů o získání řidičského oprávnění,

c)  

práva a povinnosti provozovatelů a učitelů autoškol,

d)  

podmínky pro udělování a odnímání osvědčení pro učitele výuky a výcviku (dále jen "profesní osvědčení"), průkazu zkušebního komisaře a pověření k provádění přezkoušení řidičů,

e)

způsob provádění zkoušek k získání řidičského oprávnění,

f)

způsob zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel,

g)

působnost správních úřadů a státní dozor.

ČÁST DRUHÁ

 

PROVOZOVÁNÍ AUTOŠKOL

 

Registrace k provozování autoškoly

 

§ 2


      (1) Provozováním autoškoly se rozumí poskytování výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění. Provozovat autoškolu může právnická nebo fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného podle zvláštního zákona1) a registrace k provozování autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává okresní úřad. Příslušný je okresní úřad, podle místa provozovny žadatele. Provozovatelem autoškoly může být i organizační složka státu, která zajišťuje obranu a bezpečnost státu, (dále jen "organizační složka státu"). Organizační složka státu může provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti pouze svých zaměstnanců a osob ve služebním poměru nebo zaměstnanců a osob ve služebním poměru jiných organizačních složek státu zajišťujících obranu a bezpečnost státu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - PROVOZOVÁNÍ AUTOŠKOL
§ 2 - Registrace k provozování autoškoly
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Odnětí registrace k provozování autoškoly
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŘIDIČŮMOTOROVÝCH VOZIDEL
HLAVA PRVNÍ - PODMÍNKY PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKUK ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍA DRUHY VÝUKY A VÝCVIKU
§ 13 - Podmínky přijetí k výuce a výcviku
§ 14 - Druhy výuky a výcviku
§ 15 - Základní výuka a výcvik
§ 16 - Sdružená výuka a výcvik
§ 17 - Rozšiřující výuka a výcvik
§ 18 - Výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu
§ 19 - Kondiční a zdokonalovací výuka a výcvik
§ 20 - Učební osnova výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění
HLAVA DRUHÁ - OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ VÝUKYA VÝCVIKU
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
HLAVA TŘETÍ - ZPŮSOB VÝUKY A VÝCVIKU ŽADATELŮO ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍA JEJICH UKONČENÍ
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
ČÁST ČTVRTÁ - ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTIŽADATELŮ O ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Průkaz zkušebního komisaře
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Základní ustanovení o zkouškách z odborné způsobilosti
§ 39  
§ 40 - Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích
§ 41 - Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla
§ 42 - Zkouška z praktické jízdy
§ 43  
§ 44 - Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel při sdružené výuce a výcviku
§ 45 - Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
ČÁST PÁTÁ - ZDOKONALOVÁNÍODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ
§ 46 - Odborná způsobilost řidičů
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
ČÁST ŠESTÁ - STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR
§ 53  
§ 54 - Státní dozor
§ 55  
§ 56 - Pokuty
§ 57  
§ 58  
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁA ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 59 - Společná ustanovení
§ 60 - Přechodná ustanovení
§ 61  
§ 62  
ČÁST OSMÁ  
§ 63 - Změna zákona o živnostenském podnikání
ČÁST DEVÁTÁ  
§ 64 - Změna zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
§ 65  
Příloha č. 1 - Technické podmínky pro autocvičiště, cvičné plochy a druhy učebních pomůcek
Příloha č. 2 - Druhy výcvikových vozidel pro výuku a výcvik k získání jednotlivých skupin řidičského oprávnění a jejich technické podmínky
Příloha č. 3 - Počty hodin v předmětech výuky
Příloha č. 4 - Rozdělení řidičských trenažérů a rozsah povoleného výcviku
Příloha č. 5 - Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti pro jednotlivé skupiny a podskupiny řidičských oprávnění a způsob jejich provádění
Příloha č. 6 - Obsah zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
Zavřít
MENU