243/2000 Sb.Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 391/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

243 

ZÁKON 

ze dne 29. června 2000

 

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
(zákon o rozpočtovém určení daní)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Tento zákon upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitých věcí a daně silniční.

 

§ 2

 

Základní pojmy


      Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   celostátním hrubým výnosem daně peněžní prostředky vybrané v průběhu rozpočtového roku1) správcem daně, snížené o vrácené prostředky; do celostátního hrubého výnosu daně se nezahrnují částky vybrané na pokutách a částky použité na úhradu nákladů daňového řízení,1)

b)   výnosem část hrubého výnosu daně podle písmene a) zaevidovaná na splatnou daň,

c)    příjemcem obec, kraj, Státní fond dopravní infrastruktury,4)

d)   částkou určenou k převodu rozdíl mezi daňovým příjmem příjemce a částí daňového příjmu převedenou příjemci celkově od počátku rozpočtového roku.

 

§ 3

 

Daňové příjmy rozpočtů krajů

 

        (1)  Daňové příjmy rozpočtů jednotlivých krajů tvoří

 

a)   daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Daňové příjmy rozpočtů krajů
§ 4 - Daňové příjmy rozpočtů obcí
§ 5 - Daňové příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury
§ 6 - Převod daňových příjmů
§ 7 - Ustanovení přechodná
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU