240/2000 Sb.Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

240

 

ZÁKON

 

ze dne 28. června 2000

 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů

(krizový zákon)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením1), a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury34) a odpovědnost za porušení těchto povinností.

 

        (2)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie34) a upravuje určování a ochranu evropské kritické infrastruktury.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   krizovým řízením souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s

1.   přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo

2.   ochranou kritické infrastruktury,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Stav nebezpečí
HLAVA II - ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Díl 1 - Vláda
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Díl 2 - Ministerstva a jiné ústřední správní úřady
§ 9  
§ 10 - Ministerstvo vnitra
§ 11 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 12 - Ministerstvo dopravy a spojů
Díl 3 - Česká národní banka
§ 13  
Díl 4 - Orgány kraje
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Díl 5 - Okresní úřad
§ 18  
§ 19  
§ 20  
Díl 6 - Orgány obce
§ 21  
§ 22  
§ 23  
Díl 7 - Společná ustanovení
§ 24 - Bezpečnostní rady
§ 25 - Finanční zabezpečení krizových opatření
§ 26 - Zabezpečení informačních systémů krizového řízení
§ 27 - Zvláštní skutečnosti
§ 28  
HLAVA III - PRÁVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
§ 29 - Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
§ 30 - Hromadné informační prostředky
§ 31 - Fyzické osoby
§ 32 - Výjimky
HLAVA IV - KONTROLA, POKUTY A NÁHRADA
§ 33 - Kontrola
§ 34 - Pokuty
§ 35 - Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci
§ 36 - Náhrada škody
§ 37 - Poskytování státní podpory při haváriích nebo živelních pohromách
HLAVA V - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 38 - Vztah ke správnímu řádu
§ 39  
§ 40 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní správě ve vodním hospodářství
§ 41  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 42  
Zavřít
MENU