239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 186/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

239

ZÁKON

ze dne 28. června 2000

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

HLAVA I

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen "krizové stavy").

§ 2

 

Vymezení pojmů


      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

integrovaným záchranným systémem koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací,

b)

mimořádnou událostí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací,

c)

záchrannými pracemi činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA II - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
§ 3 - Použití integrovaného záchranného systému
§ 4 - Složky integrovaného záchranného systému
§ 5 - Stálé orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému
HLAVA III - POSTAVENÍ A ÚKOLY STÁTNÍCH ORGÁNŮA ORGÁNŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCHCELKŮ PŘI PŘÍPRAVĚ NA MIMOŘÁDNÉUDÁLOSTI A PŘI PROVÁDĚNÍZÁCHRANNÝCH A LIKVIDAČNÍCH PRACÍ
Díl 1 - Ministerstva a jiné ústřední správní úřady
§ 6  
§ 7 - Ministerstvo vnitra
§ 8 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 9 - Ministerstvo dopravy a spojů
Díl 2 - Orgány kraje
§ 10  
§ 11  
Díl 3 - Orgány okresu
§ 12 - Okresní úřad
§ 13  
§ 14  
Díl 4 - Orgány obce
§ 15  
§ 16  
Díl 5 - Cvičení a komunikace složek integrovaného záchranného systému
§ 17 - Prověřovací cvičení a taktické cvičení
§ 18 - Komunikace složek integrovaného záchranného systému
HLAVA IV - ORGANIZACE ZÁCHRANNÝCHA LIKVIDAČNÍCH PRACÍV MÍSTĚ ZÁSAHU
Díl 1 - Velitel zásahu
§ 19  
Díl 2 - Vyžadování pomoci pro provádění záchranných a likvidačních prací
§ 20 - Oprávnění vyžadovat pomoc
§ 21 - Plánovaná pomoc na vyžádání
§ 22 - Ostatní pomoc
ČÁST DRUHÁ - PRÁVA A POVINNOSTIPRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOBPŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH
HLAVA I - PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Fyzické osoby
HLAVA II - VÝJIMKY
§ 26  
HLAVA III - KONTROLA, POKUTY,NÁHRADA A FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ
§ 27 - Kontrola
§ 28 - Pokuty
§ 29 - Náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné a osobní pomoci
§ 30 - Náhrada škody
§ 31 - Finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému
HLAVA IV - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 32 - Hromadné informační prostředky
§ 33 - Vztah k zvláštním právním předpisům
§ 34 - Zvláštní případy
§ 35 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST TŘETÍ  
HLAVA I - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 36  
HLAVA II - Změna stavebního zákona
§ 37  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 38  
Zavřít
MENU