238/2000 Sb.Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 320/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 64/2014 Sb. s účinností od 1. května 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

238

 

ZÁKON

 

ze dne 28. června 2000

 

o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

ČESKÉ REPUBLIKY

 

HLAVA I

 

ORGANIZACE, ŘÍZENÍ A ÚKOLY

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU

ČESKÉ REPUBLIKY

 

§ 1


        (1) Zřizuje se Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen "hasičský záchranný sbor"), jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.1)

        (2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1),2),3)

        (3) Hasičský záchranný sbor při plnění svých úkolů spolupracuje se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, s mezinárodními organizacemi a zahraničními subjekty. Předmětem spolupráce je zejména stanovení práv a povinností při vzájemném poskytování pomoci a informací při mimořádných událostech, pokud tomu nebrání ustanovení jiných právních předpisů nebo povinnost mlčenlivosti.

        (4) Hasičský záchranný sbor je oprávněn uzavírat jménem České republiky se všemi subjekty uvedenými v odstavci 3 dohody upravující bližší podmínky a způsob vzájemné spolupráce.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBORČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I - ORGANIZACE, ŘÍZENÍ A ÚKOLYHASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORUČESKÉ REPUBLIKY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
HLAVA II - PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÍKŮ
Díl 1 - Oprávnění příslušníků
§ 4  
§ 5  
Díl 2 - Zvláštní povinnosti příslušníků
§ 6  
Díl 3 - Služební stejnokroj příslušníků a prokazování příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Díl 4 - Služební poměr příslušníků
§ 10  
§ 11 - Služební přísaha
§ 12 - Zkušební doba
§ 13 - Základní povinnosti příslušníka
§ 14 - Doba služby
§ 15 - Pohotovost ve službě
§ 16 - Péče o příslušníky
§ 17 - Ozdravný pobyt
§ 18 - Zvýšené odchodné
HLAVA III - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁA ZMOCŇOVACÍ
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců
§ 26  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách
§ 27  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákoníku práce
§ 28  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
§ 29  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 30  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 31  
ČÁST OSMÁ - Změna branného zákona
§ 32  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Zavřít
MENU