227/2000 Sb.Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

Částka: 068 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. července 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. října 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 297/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 19. září 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 64/2014 Sb. s účinností od 1. května 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

227

 

ZÁKON

 

ze dne 29. června 2000

 

o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

(zákon o elektronickém podpisu)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ELEKTRONICKÝ PODPIS

 

§ 1

 

Účel zákona

 

        Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) používání elektronického podpisu, elektronické značky, poskytování certifikačních služeb a souvisejících služeb poskytovateli usazenými na území České republiky, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

§ 2

 

Vymezení některých pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   elektronickým podpisem údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě,

b)   zaručeným elektronickým podpisem elektronický podpis, který splňuje následující požadavky

1.   je jednoznačně spojen s podepisující osobou,

2.    umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě,

3.    byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ELEKTRONICKÝ PODPIS
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Soulad s požadavky na podpis
§ 4 - Soulad s originálem
§ 5 - Povinnosti podepisující osoby
§ 6 - Povinnosti poskytovatele certifikačních služeb vydávajícího kvalifikované certifikáty
§ 7 - Odpovědnost za škodu
§ 8 - Ochrana osobních údajů
§ 9 - Akreditace a dozor
§ 10 - Podmínky udělení akreditace pro poskytování certifikačních služeb
§ 11  
§ 12 - Náležitosti kvalifikovaného certifikátu
§ 13 - Povinnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb při ukončení činnosti
§ 14 - Opatření k nápravě
§ 15 - Zrušení kvalifikovaného certifikátu
§ 16 - Uznávání zahraničních certifikátů
§ 17 - Prostředky pro bezpečné vytváření a ověřování zaručených elektronických podpisů
§ 18 - Pokuty
§ 19  
§ 20 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského zákoníku
§ 21  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků
§ 22  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna správního řádu
§ 23  
ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
§ 24  
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního řádu
§ 25  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
§ 26  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 27  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
§ 28  
Zavřít
MENU