220/2000 Sb.Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. července 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 264/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

220

 

ZÁKON

 

ze dne 27. června 2000

 

o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna občanského soudního řádu

 

Čl. I


      Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona, kterým se doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o katastru nemovitostí České republiky
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Kanceláři prezidenta republiky
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o Akademii věd České republiky
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o státní podpoře výzkumu a vývoje
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o kolektivním vyjednávání
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o cestovních náhradách
Čl. XV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. XVIII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XIX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
Čl. XX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o státním podniku
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Fondu dětí a mládeže
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST
Čl. XXIV  
Zavřít
MENU