219/2000 Sb.Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. července 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 342/2006 Sb. s účinností od 3. července 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs87/2001 Sb. 

Opraveno redakčním sdělením č. rs25/2006 Sb.

 

 

219

 

ZÁKON

 

ze dne 27. června 2000

 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1


      Tento zákon upravuje způsoby a podmínky hospodaření s majetkem České republiky (dále jen "stát"), vystupování státu v právních vztazích, jakož i postavení, zřizování a zánik organizačních složek státu.

§ 2


      (1) Hospodaření s majetkem státu se řídí tímto zákonem a působnost tohoto zákona nelze omezit nebo vyloučit dohodou stran,1) pokud zvláštní právní předpis,2) vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nebo všeobecně uznávaná pravidla mezinárodního práva nestanoví jinak.

      (2) Ustanovení odstavce 1 a dále ustanovení § 14 odst. 1, 2, 3 a 4, § 17, 25, § 26 odst. 2 a § 55 odst. 1 věta druhá a třetí platí obdobně i pro správu majetku státu,3) kterou v rámci stanoveného předmětu činnosti vykonává Pozemkový fond České republiky.4) Podrobnější pravidla pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst.  1 a 3 Pozemkovým fondem České republiky upraví prováděcí právní předpis. 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Organizační složky státu
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Vystupování státu v právních vztazích
§ 7  
ČÁST DRUHÁ - HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU
§ 8 - Majetek státu
§ 9 - Příslušnost
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Nabývání majetk
§ 13  
§ 14 - Základní povinnosti při hospodaření s majetkem
§ 15  
§ 16  
ČÁST TŘETÍ - NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami
§ 20  
§ 21 - Převody vlastnictví
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Jiné způsoby nakládání
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Účast státu v jiných právnických osobách a sdruženích
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Nakládání s pohledávkami, jinými právy, cennými papíry a ostatními majetkovými hodnotami
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 38 - Závazky
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44 - Postup při povolování výjimek, schvalování a poskytování předchozích souhlasů
§ 45  
§ 46 - Odpovědnost za škodu a za dodržování povinností při hospodaření s majetkem
§ 47  
§ 48 - Kontrola
§ 49  
§ 50  
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ
§ 51 - Přeměna státních organizací na organizační složky
§ 52  
§ 53  
§ 54 - Postavení ostatních státních organizací
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59 - Úprava některých užívacích vztahů k majetku
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63 - Převzetí agendy prozatímní správy
§ 64  
§ 65 - Zmocňovací ustanovení
§ 66 - Zrušovací ustanovení
§ 67 - Účinnost
Zavřít
MENU