211/2000 Sb.Zákon o Státním fondu podpory investic

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. července 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. června 2000 Nabývá účinnosti: 21. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 113/2020 Sb. s účinností od 1. června 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

211

 

ZÁKON

 

ze dne 21. června 2000

 

o Státním fondu podpory investic

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC

 

§ 1

 

Základní ustanovení

 

      (1) Zřizuje se Státní fond podpory investic se sídlem v Praze (dále jen "Fond"). Účelem Fondu a jeho veřejným posláním je podporovat udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů, bydlení a cestovního ruchu v souladu s veřejným zájmem a koncepcemi, strategickými dokumenty, programy a jinými dokumenty schválenými vládou České republiky. Fond dále zajišťuje výběr peněžních příspěvků od cestovních kanceláří do garančního fondu cestovních kanceláří a vyplácení peněžních prostředků z tohoto fondu podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

 

      (2) Fond je právnickou osobou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo").

 

      (3)  Fond hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu7), s vlastním majetkem a s majetkem jiných osob.

 

      (4)  Vlastní majetek Fond nabývá

 

a)   přijetím určeného majetku od státu nebo jiných osob,

b)   z vlastní činnosti.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Příjmy Fondu
§ 3 - Použití prostředků Fondu
§ 4  
§ 5 - Rozpočet a účetnictví Fondu
§ 6 - Orgány Fondu
§ 7 - Střet zájmů
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 12  
Zavřít
MENU