211/2000 Sb.Zákon o Státním fondu podpory investic

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. července 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. června 2000 Nabývá účinnosti: 21. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 61/2005 Sb. s účinností od 8. února 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

211

 

ZÁKON

 

ze dne 21. června 2000

 

o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku
České republiky, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

 

§ 1

 

Základní ustanovení


      (1) Zřizuje se Státní fond rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci (dále jen "Fond"). Účelem Fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s koncepcí bytové politiky schválenou vládou České republiky.

 

      (2) Fond je právnickou osobou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo").

 

      (3) Majetek, s nímž Fond hospodaří, je ve vlastnictví státu.

§ 2

 

Příjmy Fondu


      (1) Příjmy Fondu tvoří

a)

dotace ze státního rozpočtu,

b)

příjem z vydaných dluhopisů,

c)

výnosy z dluhopisů a hypotečních zástavních listů nakoupených v souladu s tímto zákonem,

d)

splátky z poskytnutých úvěrů včetně příslušenství,

e)

úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby získané v souvislosti s použitím prostředků Fondu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Příjmy Fondu
§ 3 - Použití prostředků Fondu
§ 4  
§ 5 - Rozpočet a účetnictví Fondu
§ 6 - Orgány Fondu
§ 7 - Střet zájmů
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 12  
Zavřít
MENU