211/2000 Sb.Zákon o Státním fondu podpory investic

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. července 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. června 2000 Nabývá účinnosti: 21. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 391/2002 Sb. s účinností od 26. srpna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

211

 

ZÁKON

 

ze dne 21. června 2000

 

o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku
České republiky, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

 

§ 1

 

Základní ustanovení


        (1) Zřizuje se Státní fond rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci (dále jen "Fond"). Účelem Fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice.

        (2) Fond je právnickou osobou.

        (3) Majetek, s nímž Fond hospodaří, je ve vlastnictví státu.

§ 2

 

Příjmy Fondu


        (1) Příjmy Fondu tvoří

a)

dotace ze státního rozpočtu,

b)

příjem z vydaných dluhopisů,

c)

výnosy z dluhopisů a hypotečních zástavních listů nakoupených v souladu s tímto zákonem,

d)

splátky z poskytnutých úvěrů včetně příslušenství,

e)

úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob,

f)

výnosy z veřejných sbírek organizovaných Fondem, dary a dědictví ve prospěch Fondu,

g)

prostředky z předvstupních a strukturálních fondů Evropských společenství,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Příjmy Fondu
§ 3 - Použití prostředků Fondu
§ 4  
§ 5 - Rozpočet a účetnictví Fondu
§ 6 - Orgány Fondu
§ 7 - Střet zájmů
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 12  
Zavřít
MENU