156/2000 Sb.Zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. června 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. května 2000 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 180/2023 Sb. s účinností od 1. července 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

156

 

ZÁKON

ze dne 18. května 2000

 

o ověřování střelných zbraní a střeliva

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OVĚŘOVÁNÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ A STŘELIVA

 

HLAVA I

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


        Tento zákon upravuje

 

a)   práva a povinnosti výrobců, dovozců, vývozců, distributorů a opravců střelných zbraní, doplňků zbraní a střeliva (dále jen "kontrolované osoby"), jakož i držitelů průkazů zbraní při jejich ověřování,

b)   výkon státní správy při ověřování střelných zbraní, doplňků zbraní a střeliva a při kontrole identifikačních údajů střelných zbraní nebo střeliva, zajišťování úkolů plynoucích z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4) a kontrolní činnost s tím spojenou.

 

§ 2

 

Základní pojmy


        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   kontrolovanými výrobky stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a stanovené doplňky,

b)   stanovenou střelnou zbraní střelná zbraň nebo její část4b), které podléhají ověřování nebo kontrole identifikačních údajů,

c)   stanoveným střelivem střelivo nebo jeho komponenty, které podléhají ověřování nebo kontrole identifikačních údajů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OVĚŘOVÁNÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ, STŘELIVA A PYROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3  
§ 4 - Technické požadavky na stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické předměty
HLAVA II - OVĚŘOVÁNÍ STANOVENÝCH STŘELNÝCH ZBRANÍ, STANOVENÉHO STŘELIVA A PYROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ
§ 5 - Ověřování stanovených střelných zbraní
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Ověřování stanoveného střeliva
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Ověřování pyrotechnických předmětů
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Povinnosti
HLAVA III - STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI OVĚŘOVÁNÍ STANOVENÝCH ZBRANÍ, STANOVENÉHO STŘELIVA A PYROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ
§ 17 - Správní úřad
§ 18 - Předkládání střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů Úřadu
§ 19 - Označování
§ 20 - Kontrola
§ 21 - Řízení
§ 22 - Pokuty
§ 23 - Přechodná ustanovení
§ 24 - Zmocnění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o střelných zbraních
§ 25  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 26  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 27  
Zavřít
MENU