153/2000 Sb.Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. června 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. května 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 78/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 25. února 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 219/2003 Sb. s účinností od 30. srpna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs56/2000 Sb.

 

153

 

ZÁKON

 

ze dne 10. května 2000

 

o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
a o změně některých souvisejících zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

NAKLÁDÁNÍ S GENETICKY
MODIFIKOVANÝMI ORGANISMY
A PRODUKTY

 

HLAVA I

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy a působnost zákona


        (1) Zákon stanoví povinnosti osob a působnost správních úřadů při nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty.

        (2) Je-li geneticky modifikovaný organismus nebo produkt léčivem podle zvláštního právního předpisu,1)

§ 2

 

Základní pojmy


        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

organismem - biologická jednotka, buněčná nebo nebuněčná, schopná rozmnožování nebo přenosu dědičného materiálu včetně virů, viroidů a živočišných a rostlinných buněk v kultuře,

b)

dědičným materiálem - deoxyribonukleová nebo ribonukleová kyselina,

c)

genetickou modifikací - cílená změna dědičného materiálu organismu způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací, a to vnesení cizorodého dědičného materiálu do dědičného materiálu organismu nebo vynětí části dědičného materiálu organismu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NAKLÁDÁNÍ S GENETICKY MODIFIKOVANÝMI ORGANISMY A PRODUKTY
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy a působnost zákona
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 3  
§ 4 - Hodnocení rizika
§ 5 - Havarijní plán
§ 6 - Zápis do Seznamu uživatelů
§ 7 - Uzavřené nakládání
§ 8 - Uvádění do životního prostředí
§ 9 - Uvádění do oběhu
§ 10 - Dovoz, vývoz a tranzitní přeprava geneticky modifikovaných organismů a produktů
§ 11 - Obchodní tajemství
§ 12 - Informování veřejnosti
HLAVA III - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 13 - Správní úřady na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
§ 14 - Ministerstvo
§ 15 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 16 - Ministerstvo zemědělství
§ 17 - Inspekce
§ 18 - Celní orgány
§ 19 - Ostatní správní úřady
§ 20 - Opatření k nápravě
§ 21 - Pokuty
§ 22 - Vztah ke správnímu řádu
HLAVA IV - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 23  
§ 24  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 25  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
§ 26  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o léčivech
§ 27  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 28  
Zavřít
MENU