151/2000 Sb.Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. června 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. května 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 127/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2005
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 95/2005 Sb. s účinností od 1. dubna 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

151

 

ZÁKON

 

ze dne 16. května 2000

 

o telekomunikacích a o změně dalších zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKON O TELEKOMUNIKACÍCH

 

HLAVA PRVNÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Zákon upravuje ve věcech telekomunikací

 

a)

podmínky pro zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a telekomunikačních sítí,

b)

podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb,

c)

výkon státní správy včetně regulace.

 

§ 2

 

Základní pojmy


      (1) Telekomunikačním zařízením se rozumí technické zařízení, včetně vedení, pro vysílání, přenos, směrování, spojování a příjem informací prostřednictvím elektromagnetických vln.

      (2) Telekomunikační sítí se rozumí funkčně propojený soubor telekomunikačních zařízení k přepravě informací mezi koncovými body této sítě nebo soubor rádiových zařízení k přepravě informací nebo jejich vzájemná kombinace.

      (3) Veřejnou telekomunikační sítí se rozumí síť, která má být podle licence nebo generální licence využita zcela nebo zčásti pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb, včetně telekomunikační sítě určené výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O TELEKOMUNIKACÍCH
HLAVA PRVNÍ  
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Zřízení Českého telekomunikačního úřadu
HLAVA DRUHÁ - TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ
§ 4  
§ 5 - Schvalování a uznávání typu koncového zařízení
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Technická způsobilost jednotlivě vyrobeného koncového zařízení
§ 10 - Schvalování a uznávání typu rádiového zařízení
§ 11 - Povinnosti výrobce koncových zařízení a rádiových zařízení
§ 12 - Vystavování koncového zařízení a rádiového zařízení
HLAVA TŘETÍ - REGULACE TELEKOMUNIKAČNÍCH ČINNOSTÍ
Díl 1 - Telekomunikační činnosti
§ 13  
Díl 2 - Telekomunikační licence
§ 14  
§ 15 - Bezúhonnost
§ 16 - Odborná způsobilost
§ 17 - Finanční způsobilost
§ 18 - Žádost o telekomunikační licenci
§ 19 - Výběrové řízení
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Udělení licence
§ 25  
§ 26 - Změna telekomunikační licence
§ 27 - Odnětí telekomunikační licence
§ 28 - Pozbytí platnosti telekomunikační licence
Díl 3 - Univerzální služba
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Prokazatelná ztráta
§ 32 - Úhrada prokazatelné ztráty
Díl 4 - Pronájem telekomunikačních okruhů
§ 33  
Díl 5 - Povinnosti držitele telekomunikační licence
§ 34  
§ 35  
§ 36  
Díl 6 - Otevřený přístup k veřejným telekomunikačním sítím,k veřejným telekomunikačním službám a propojování veřejných telekomunikačních sítí
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42 - Síťové plány veřejných telekomunikačních sítí
§ 43 - Hranice obvodů veřejné telefonní sítě
§ 44 - Práva a povinnosti provozovatele koncových zařízení
§ 45 - Sdílení kapacit
Díl 7 - Generální licence
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49 - Změna a zrušení generální licence
§ 50 - Registrace telekomunikačních činností
§ 51  
§ 52  
§ 53 - Povinnosti osob, které vykonávají telekomunikační činnosti podle generální licence
§ 54 - Nové telekomunikační služby
§ 55  
Díl 8 - Správa kmitočtového spektra
Oddíl 1 - Kmitočtové plány
§ 56  
Oddíl 2 - Vysílací rádiová zařízení
§ 57 - Povolování vysílacích rádiových zařízení
§ 58 - Povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení
§ 59  
§ 60 - Změna povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení
§ 61 - Odnětí povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení
§ 62 - Pozbytí platnosti povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení
§ 63  
§ 64  
§ 65 - Poplatky za přidělené kmitočty
§ 66 - Krátkodobé povolení k provozování vysílacího rádiového zařízení
Oddíl 3 - Zvláštní způsobilost
§ 67  
Díl 9 - Správa čísel, jmen a adres sítí a služeb
Oddíl 1 - Číslovací plány
§ 68  
Oddíl 2 - Přidělování čísel
§ 69  
§ 70 - Přidělení čísel
§ 71  
§ 72 - Změna přidělení čísel
§ 73 - Odnětí přidělení čísel
§ 74 - Pozbytí platnosti přidělení čísel
§ 75 - Poplatky za přidělená čísla
Oddíl 3 - Výběr provozovatele veřejné telekomunikační sítě a přenositelnost účastnických telefonních čísel
§ 76  
Díl 10 - Ceny
§ 77 - Ceny za telekomunikační služby
§ 78  
§ 79 - Oddělená evidence nákladů, tržeb a výnosů
§ 80  
Díl 11 - Poskytování veřejných telekomunikačních služeb
§ 81 - Všeobecné podmínky veřejné telekomunikační služby
§ 82 - Práva a povinnosti poskytovatelů, účastníků a uživatelů veřejné telekomunikační služby
§ 83  
Díl 12 - Telekomunikační tajemství a ochrana osobních a zprostředkovacích dat
§ 84  
§ 85  
§ 86  
Díl 13 - Telekomunikační činnosti v období krizových situací
§ 87  
Díl 14 - Ochrana telekomunikací
§ 88  
§ 89 - Styk telekomunikačních vedení veřejné telekomunikační sítě s okolím
§ 90  
§ 91  
§ 92 - Ochranná pásma telekomunikačních zařízení
HLAVA ČTVRTÁ - VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96 - Státní inspekce telekomunikací
HLAVA PÁTÁ - SANKCE
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
HLAVA ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 101 - Poplatky
§ 102  
§ 103  
§ 104 - Úřední jazyk
§ 105  
§ 106  
§ 107 - Přechodná ustanovení
§ 108  
§ 109 - Závěrečná ustanovení
§ 110  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
§ 2b zní: - "§ 2b
§ 111  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
§ 112  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání
§ 113  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 114  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o přestupcích
§ 115  
ČÁST SEDMÁ - Změna stavebního zákona
§ 116  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 253/1994 Sb.
§ 117  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
§ 118  
Zavřít
MENU