133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 312/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

133

 

ZÁKON

 

ze dne 12. dubna 2000

 

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

        

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL


HLAVA I

EVIDENCE OBYVATEL


§ 1

 

        (1)  V evidenci obyvatel se vedou údaje o

 

a)   státních občanech České republiky1) (dále jen „občan“),

b)   osobách, které pozbyly státní občanství České republiky,

c)    cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem (dále jen „partner“) nebo dítětem občana.

 

        (2)  Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci  1.

 

§ 2


Výkon státní správy

 

        Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

 

a)   Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“),

b)   krajské úřady,

c)    obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy a v územně členěných statutárních městech magistráty těchto měst (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“),

d)   obecní úřady, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, a na území vojenských újezdů újezdní úřady4), (dále jen „ohlašovna“).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL
HLAVA I - EVIDENCE OBYVATEL
§ 1  
§ 2 - Výkon státní správy
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Poskytnutí osobních údajů z informačního systému
§ 9 - Uchovávání a archivování
HLAVA II - TRVALÝ POBYT OBYVATEL
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
HLAVA III - RODNÁ ČÍSLA
§ 13  
§ 14 - Výdejové místo rodného čísla
§ 15 - Doklad o rodném čísle
§ 16 - Přidělení rodného čísla
§ 17 - Změna rodného čísla
HLAVA IV - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 18 - Vztah ke správnímu řádu
§ 19 - Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Poskytování údajů z informačního systému pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti
§ 23 - Pracovněprávní vztahy
§ 24  
§ 25 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 26 - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 27 - Změna zákona o správních poplatcích
ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 28 - Zrušovací ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 29  
Zavřít
MENU