133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 305/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

133

 

ZÁKON

 

ze dne 12. dubna 2000

 

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL


HLAVA I

EVIDENCE OBYVATEL


§ 1

        (1)  V evidenci obyvatel se vedou údaje o

 

a)   státních občanech České republiky1) (dále jen „občan“),

b)   cizincích s povoleným trvalým pobytem na území České republiky, cizincích s povoleným přechodným pobytem na území České republiky na dobu delší než 90 dnů a občanech Evropské unie, kteří na území České republiky hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce1a) (dále jen „cizinci s povolením k pobytu na území České republiky“), podle zvláštního právního předpisu2),

c)    cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany3).

 

        (2)  Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci  1.

 

§ 2


Výkon státní správy

        Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

 

a)   Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“),

b)   krajské úřady,

c)    obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst (dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností“),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL
HLAVA I - EVIDENCE OBYVATEL
§ 1  
§ 2 - Výkon státní správy
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Poskytnutí osobních údajů z informačního systému
§ 9 - Uchovávání a archivování
HLAVA II - TRVALÝ POBYT OBYVATEL
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
HLAVA III - RODNÁ ČÍSLA
§ 13  
§ 14 - Výdejové místo rodného čísla
§ 15 - Doklad o rodném čísle
§ 16 - Přidělení rodného čísla
§ 17 - Změna rodného čísla
HLAVA IV - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 18 - Vztah ke správnímu řádu
§ 19 - Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Poskytování údajů z informačního systému pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti
§ 23 - Pracovněprávní vztahy
§ 24  
§ 25 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 26 - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 27 - Změna zákona o správních poplatcích
ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 28 - Zrušovací ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 29  
Zavřít
MENU