133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 68/2006 Sb. s účinností od 15. března 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

133

 

ZÁKON

 

ze dne 12. dubna 2000

 

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL


HLAVA I

EVIDENCE OBYVATEL


§ 1

        (1)  V evidenci obyvatel se vedou údaje o

a)   státních občanech České republiky1) (dále jen "občan"),

b)   cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu anebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky a cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza (dále jen "cizinci s povolením k pobytu na území České republiky"), podle zvláštního právního předpisu,2)

c)    cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky.3)

        (2)  Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1.

§ 2

Výkon státní správy

        Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

a)   Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo"),

b)   krajské úřady,

c)    obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst (dále jen "obecní úřad obce s rozšířenou působností"),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL
HLAVA I - EVIDENCE OBYVATEL
§ 1  
§ 2 - Výkon státní správy
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Poskytnutí osobních údajů z informačního systému
§ 9 - Uchovávání a archivování
HLAVA II - TRVALÝ POBYT OBYVATEL
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
HLAVA III - RODNÁ ČÍSLA
§ 13  
§ 14 - Výdejové místo rodného čísla
§ 15 - Doklad o rodném čísle
§ 16 - Přidělení rodného čísla
§ 17 - Změna rodného čísla
HLAVA IV - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 18 - Vztah ke správnímu řádu
§ 19 - Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Poskytování údajů z informačního systému pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti
§ 23 - Pracovněprávní vztahy
§ 24  
§ 25 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 26 - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 27 - Změna zákona o správních poplatcích
ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 28 - Zrušovací ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 29  
Zavřít
MENU