132/2000 Sb.Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 51/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

132

 

ZÁKON

 

ze dne 13. dubna 2000

 

o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. I


      Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb. a zákona č. 18/2000 Sb., se mění takto:

      1. V § 64 odst. 2 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

 

"f)

ministr vnitra, jde-li o návrh na zrušení právního předpisu kraje, hlavního města Prahy a nařízení okresního úřadu.".

 

      2. V § 64 odstavec 3 zní:

      "(3) Návrh na zrušení právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení vydaného obcí může podat i přednosta okresního úřadu.".

 

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. II


zrušena zákonem č.
217/2000 Sb. (účinnost: 1.1.2001)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb.
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění zákona č. 152/1994 Sb.
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 485/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 279/1995 Sb., kterým se mění zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 40/1995 Sb.
Čl. XXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXXIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb.
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 355/1999 Sb.
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XLIX  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů
Čl. L  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Čl. LI  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb.
Čl. LII  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. LV  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. LVI  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Zrušení zákona č. 439/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o obcích a zákon o hlavním městě Praze
Čl. LVII  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. LVIII  
Zavřít
MENU