131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 225/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

131

 

ZÁKON

 

ze dne 13. dubna 2000

 

o hlavním městě Praze

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

 

HLAVA I

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


      (1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje1) a obce a dále postavení městských částí.

      (2) Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, má vlastní příjmy vymezené tímto nebo zvláštním zákonem a hospodaří za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem podle vlastního rozpočtu.

      (3) Hlavní město Praha vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

      (4) Hlavní město Praha je samostatně spravováno zastupitelstvem hlavního města Prahy; dalšími orgány hlavního města Prahy jsou rada hlavního města Prahy, primátor hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, zvláštní orgány hlavního města Prahy a městská policie hlavního města Prahy.

 

§ 2


      (1) Úkoly patřící do samosprávy hlavního města Prahy (dále jen "samostatná působnost hlavního města Prahy") plní hlavní město Praha v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem a Statutem hlavního města Prahy (dále jen "Statut") a v rozsahu odpovídajícím potřebám hlavního města Prahy. Úkoly patřící do samosprávy městských částí (dále jen "samostatná působnost městských částí") plní městské části v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem a v rozsahu odpovídajícím potřebám městských částí.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
HLAVA II - OBČANÉ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
HLAVA III - ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ A JEHO ZMĚNY
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Názvy městských částí, názvy ulic a dalších veřejných prostranství a číslování budov<
§ 14  
§ 15 - Znak, prapor a razítko hlavního města Prahy a městských částí
HLAVA IV - SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Spolupráce hlavního města Prahy a městských částí s ostatními kraji a obcemi
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Ukládání pokut
§ 30  
HLAVA V - PŘENESENÁ PŮSOBNOST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
§ 31 - Přenesená působnost hlavního města Prahy
§ 32  
§ 33  
HLAVA VI - HOSPODAŘENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
HLAVA VII - OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
HLAVA VIII - ORGÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Díl 1 - Zastupitelstvo hlavního města Prahy
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52 - Odměňování členů zastupitelstva hlavního města Prahy
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59 - Působnost zastupitelstva hlavního města Prahy
§ 60 - Jednání zastupitelstva hlavního města Prahy
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
Díl 2 - Rada hlavního města Prahy
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
Díl 3 - Primátor hlavního města Prahy
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
Díl 4 - Výbory zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány hlavního města Prahy
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80  
Díl 5 - Magistrát hlavního města Prahy
§ 81  
Díl 6  
§ 82 - Označování listin
§ 83 - Úřední deska
Díl 7 - Zvláštní odborná způsobilost
§ 84  
§ 85  
§ 86  
HLAVA IX - ORGÁNY MĚSTSKÉ ČÁSTI
Díl 1 - Zastupitelstvo městské části
§ 87  
§ 88  
§ 89 - Působnost zastupitelstva městské části
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
Díl 2 - Rada městské části
§ 94  
§ 95  
§ 96  
Díl 3 - Starosta městské části
§ 97  
§ 98  
§ 99  
Díl 4 - Výbory zastupitelstva městské části, komise rady městské části a zvláštní orgány městské části
§ 100  
§ 101  
§ 102  
Díl 5 - Úřad městské části
§ 103  
§ 104  
Díl 6 - Označování listin
§ 105  
HLAVA X - DOZOR
§ 106  
§ 107  
§ 108  
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112  
§ 113 - Společná ustanovení k dozoru
§ 114  
§ 115  
§ 116  
§ 117  
HLAVA XI - VZTAH MINISTERSTEV K HLAVNÍMU MĚSTU PRAZE
§ 118  
ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 119  
§ 120  
§ 121  
§ 122  
§ 123  
§ 124  
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 129  
Zavřít
MENU