130/2000 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Částka: 038 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. června 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 320/2009 Sb. s účinností od 14. září 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

130

 

ZÁKON

 

ze dne 12. dubna 2000

 

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

 

HLAVA I

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1


      (1) Podle tohoto zákona se volí zastupitelstva krajů.1)

      (2) Funkční období zastupitelstev krajů je čtyřleté.2) Volby do zastupitelstev krajů se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.

 

§ 2


      Volby do zastupitelstev krajů se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva,3) podle zásad poměrného zastoupení.

 

§ 3


      (1) Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů uveřejněno.

      (2)  Volby do zastupitelstev krajů se konají ve 2  dnech, kterými jsou pátek a sobota. Hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin prvého dne voleb. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Právo volit
§ 5 - Právo být volen
HLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY
§ 6  
§ 7 - Státní volební komise
§ 8  
§ 9 - Ministerstvo vnitra
§ 10 - Český statistický úřad
§ 11 - Okresní úřad v sídle kraje
§ 12 - Okresní úřad
§ 13 - Pověřený obecní úřad
§ 14 - Obecní úřad
§ 15 - Starosta
§ 16 - Okrsková volební komise
§ 17  
§ 18  
§ 19  
HLAVA III - KANDIDÁTNÍ LISTINY A HLASOVACÍ LÍSTKY
§ 20 - Kandidátní listiny
§ 21  
§ 22 - Projednání a registrace kandidátních listin
§ 23 - Vzdání se a odvolání kandidatury
§ 24 - Hlasovací lístky
HLAVA IV - HLASOVÁNÍ
§ 25 - Volební okrsky
§ 26 - Seznamy voličů
§ 27 - Informování voličů
§ 28  
§ 29 - Volební místnost
§ 30 - Zahájení hlasování
§ 31 - Zásady hlasování
§ 32 - Způsob hlasování
§ 33 - Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí
§ 34  
§ 35 - Přerušení hlasování
§ 36  
§ 37 - Ukončení hlasování
HLAVA V - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
§ 38 - Sčítání hlasů okrskovou volební komisí
§ 39 - Posuzování hlasovacích lístků
§ 40 - Zápis o průběhu a výsledku hlasování
§ 41 - Předání výsledku hlasování Českému statistickému úřadu
§ 42 - Zjišťování výsledku voleb v kraji
§ 43  
§ 44 - Vyhlášení výsledků voleb
§ 45 - Ukončení činnosti okrskové volební komise
§ 46 - Osvědčení o zvolení
§ 47 - Dodatečné volby, dodatečné hlasování
HLAVA VI - VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ, NOVÉ VOLBY
§ 48 - Vznik a zánik mandátu
§ 49 - Nastupování náhradníků
§ 50  
§ 51 - Nové volby
HLAVA VII - SOUDNÍ PŘEZKUM
§ 52  
§ 53  
§ 54  
HLAVA VIII - NÁROKY ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ A NÁROKY KANDIDÁTŮ
§ 55 - Nároky členů okrskových volebních komisí
§ 56 - Nároky kandidátů
HLAVA IX - PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 57  
§ 58  
HLAVA X - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 59 - Zmocňovací ustanovení
§ 60  
§ 61 - Lhůty
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
§ 70  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 71  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 72  
Zavřít
MENU