124/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2021 Sb. s účinností od 1. července 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

124

 

ZÁKON

 

ze dne 15. dubna 2000,

 

kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

 

zrušen zákonem č. 250/2021 Sb. (účinnost: 1. července 2022)

 

Čl. II


      Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 71/2000 Sb., se mění takto:

      1. V § 8 se zrušuje odstavec 4 a v dosavadním odstavci 5 se zrušuje písmeno b). Současně se v dosavadním odstavci 5 zrušuje označení písmene a) a text se označuje jako odstavec 4.

      2. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámky pod čarou č. 6b) zní:

"§ 8a


      (1) Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU