122/2000 Sb.Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 12. května 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

122

 

ZÁKON

 

ze dne 7. dubna 2000

 

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

OCHRANA SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY

 

§ 1

 

Předmět úpravy


        Tímto zákonem se stanoví podmínky ochrany sbírek, uchovávaných zejména v muzeích a galeriích, stanoví se podmínky a způsob vedení evidence sbírek muzejní povahy, práva a povinnosti vlastníků sbírek muzejní povahy, upravují se
veřejně prospěšné služby, vybrané veřejně prospěšné služby a standardizované veřejné služby poskytované muzei a galeriemi a stanoví se podmínky jejich poskytování a správní tresty za porušení stanovených povinností.

§ 2

 

Vymezení základních pojmů


        (1) Sbírkou muzejní povahy je sbírka, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy; tvoří ji soubor sbírkových předmětů shromážděných lidskou činností (dále jen "sbírka").
Má se za to, že sbírka je věcí hromadnou.

        (2) Sbírka, jejímž vlastníkem je Česká republika nebo územní samosprávný celek, je veřejným statkem podle zvláštního právního předpisu5).


        (3) Sbírkovým předmětem podle odstavce 1 je věc movitá nebo nemovitost nebo soubor těchto věcí, a to přírodnina nebo lidský výtvor.
Sbírkovým předmětem podle odstavce  1 jsou také preparáty lidských a zvířecích těl nebo jejich částí a kosterní pozůstatky lidské a zvířecí.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3 - Centrální evidence sbírek
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Ochrana sbírek
§ 10  
§ 11 - Vývoz sbírek do zahraničí
§ 12 - Inventarizace sbírek
§ 13 - Kontrola
§ 14 - Sankce za porušení zákona
§ 15 - Vztah ke zvláštním právním předpisům
§ 16 - Zmocňovací ustanovení
§ 17 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
§ 18  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní památkové péči
§ 19  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona
§ 20  
ČÁST PÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 21  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 22  
Zavřít
MENU