122/2000 Sb.Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 12. května 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 203/2006 Sb. s účinností od 17. května 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

122

 

ZÁKON

 

ze dne 7. dubna 2000

 

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

OCHRANA SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY

 

§ 1

 

Předmět úpravy


        Tímto zákonem se stanoví podmínky ochrany sbírek, uchovávaných zejména v muzeích a galeriích, stanoví se podmínky a způsob vedení evidence sbírek muzejní povahy, práva a povinnosti vlastníků sbírek muzejní povahy, upravují se veřejné služby, vybrané veřejné služby a standardizované veřejné služby poskytované muzei a galeriemi a stanoví se podmínky jejich poskytování a sankce za porušení stanovených povinností.

§ 2

 

Vymezení základních pojmů


        (1) Sbírkou muzejní povahy je sbírka, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy; tvoří ji soubor sbírkových předmětů shromážděných lidskou činností (dále jen "sbírka").

        (2) Sbírkovým předmětem podle odstavce 1 je věc movitá nebo nemovitost nebo soubor těchto věcí, a to přírodnina nebo lidský výtvor.

 

        (3)  Muzeem je instituce, která získává a shromažďuje přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumá prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytváří sbírky, které trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává, umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku. Galerií je muzeum specializované na sbírky výtvarného umění.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3 - Centrální evidence sbírek
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Ochrana sbírek
§ 10  
§ 11 - Vývoz sbírek do zahraničí
§ 12 - Inventarizace sbírek
§ 13 - Kontrola
§ 14 - Sankce za porušení zákona
§ 15 - Vztah ke zvláštním právním předpisům
§ 16 - Zmocňovací ustanovení
§ 17 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
§ 18  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní památkové péči
§ 19  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona
§ 20  
ČÁST PÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 21  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 22  
Zavřít
MENU