121/2000 Sb.Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 356/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

121

ZÁKON

ze dne 7. dubna 2000

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon)      


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA
S NÍM SOUVISEJÍCÍ

§ 1


Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   práva autora k jeho autorskému dílu,

b)   práva související s právem autorským:

1.   práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu,

2.   právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu,

3.   právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu,

4.   právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání,

5.   právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv,

6.   právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu,

c)    právo pořizovatele k jím pořízené databázi,

d)   ochranu práv podle tohoto zákona,

e)   kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.
       

HLAVA I

PRÁVO AUTORSKÉ

Díl 1
Předmět práva autorského

§ 2


Autorské dílo

 

        (1)  Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ
§ 1 - Předmět úpravy
HLAVA I - PRÁVO AUTORSKÉ
Díl 1 - Předmět práva autorského
§ 2 - Dílo
§ 3 - Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu
§ 4 - Zveřejnění a vydání díla
Díl 2 - Autorství
§ 5 - Autor
§ 6 - Zákonná domněnka autorství
§ 7 - Anonym a pseudonym
§ 8 - Spoluautoři
Díl 3 - Vznik a obsah práva autorského
Oddíl 1 - Obecná ustanovení
§ 9 - Vznik práva autorského
§ 10 - Obsah práva autorského
Oddíl 2 - Osobnostní práva
§ 11  
Oddíl 3 - Majetková práva
§ 12 - Právo dílo užít
§ 13 - Rozmnožování
§ 14 - Rozšiřování
§ 15 - Pronájem
§ 16 - Půjčování
§ 17 - Vystavování
§ 18 - Obecná ustanovení
§ 19 - Živé provozování a jeho přenos
§ 20 - Provozování ze záznamu a jeho přenos
§ 21 - Vysílání rozhlasem nebo televizí
§ 22 - Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání
§ 23 - Provozování rozhlasového či televizního vysílání
Oddíl 4 - Jiná majetková práva
§ 24 - Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého
§ 25 - Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu
Oddíl 5 - Společná ustanovení pro majetková práva
§ 26  
Oddíl 6 - Trvání majetkových práv
§ 27  
Oddíl 7 - Volné dílo a první zveřejnění nezveřejněného volného díla
§ 28  
Díl 4 - Omezení práva autorského
Oddíl 1 - Obecné ustanovení
§ 29  
Oddíl 2 - Volná užití
§ 30  
Oddíl 3 - Bezúplatné zákonné licence
§ 31 - Citace
§ 32 - Katalogová licence
§ 33 - Užití díla umístěného na veřejném prostranství
§ 34 - Úřední a zpravodajská licence
§ 35 - Užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního
§ 36 - Omezení práva autorského k dílu soubornému
§ 37 - Užití díla rozmnožováním a rozšiřováním rozmnoženin
§ 38 - Užití díla půjčováním a pronájmem originálu nebo rozmnoženiny
§ 39 - Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného nebo díla fotografického jeho vystavením
Díl 5 - Ochrana práva autorského
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
Díl 6 - Úprava smluvních typů
Oddíl 1 - Licenční smlouva
§ 46 - Základní ustanovení
§ 47 - Výhradní nebo nevýhradní licence
§ 48 - Poskytnutí oprávnění třetí osobě
§ 49 - Odměna
§ 50 - Omezení licence
§ 51 - Omezení nabyvatele licence
§ 52 - Rozmnoženina pro autora
§ 53 - Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele
§ 54 - Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora
§ 55 - Zánik licence
Oddíl 2 - Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou
§ 56  
Oddíl 3 - Podlicenční smlouva
§ 57  
Díl 7 - Zvláštní ustanovení o některých dílech
§ 58 - Zaměstnanecké dílo
§ 59 - Kolektivní dílo
§ 60 - Školní dílo
§ 61 - Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo
§ 62 - Obecná ustanovení
§ 63 - Autor audiovizuálního díla
§ 64 - Díla audiovizuálně užitá
§ 65 - Obecná ustanovení
§ 66 - Omezení rozsahu autorových práv k počítačovému programu
HLAVA II - PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S PRÁVEM AUTORSKÝM
Díl 1 - Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu
§ 67 - Umělecký výkon a výkonný umělec
§ 68 - Společný zástupce výkonných umělců
§ 69 - Obsah práva výkonného umělce
§ 70 - Osobnostní práva výkonného umělce
§ 71 - Majetková práva výkonného umělce
§ 72 - Úplatná zákonná licence
§ 73 - Trvání majetkových práv výkonného umělce
§ 74 - Použití úpravy hlavy I
Díl 2 - Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu
§ 75 - Zvukový záznam a jeho výrobce
§ 76 - Obsah práva výrobce zvukového záznamu
§ 77 - Trvání práva výrobce zvukového záznamu
§ 78 - Použití úpravy hlavy I
Díl 3 - Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu
§ 79 - Zvukově obrazový záznam a jeho výrobce
§ 80 - Obsah práva výrobce zvukově obrazového záznamu
§ 81 - Trvání práva výrobce zvukově obrazového záznamu
§ 82 - Použití úpravy hlavy I
Díl 4 - Právo rozhlasového a televizního vysílatele
§ 83 - Vysílání a vysílatel
§ 84 - Obsah práva vysílatele
§ 85 - Trvání práva vysílatele
§ 86 - Použití úpravy hlavy I
Díl 5 - Právo nakladatele
§ 87  
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ PRÁVO POŘIZOVATELE DATABÁZE
§ 88 - Vymezení pojmu
§ 89 - Pořizovatel databáze
§ 90 - Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze
§ 91 - Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze
§ 92 - Bezúplatné zákonné licence
§ 93 - Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi
§ 94 - Použití úpravy hlavy I
HLAVA IV - KOLEKTIVNÍ SPRÁVA PRÁV
§ 95  
§ 96 - Práva povinně kolektivně spravovaná
§ 97 - Kolektivní správce
§ 98 - Oprávnění k výkonu kolektivní správy
§ 99 - Odnětí oprávnění
§ 100 - Vztahy kolektivního správce k zastupovaným nositelům práv a k uživatelům předmětů ochrany
§ 101 - Kolektivní a hromadné smlouvy
§ 102 - Zprostředkovatelé kolektivních a hromadných smluv
§ 103 - Dozor ministerstva
§ 104 - Pravidla pro rozdělování odměn vybraných kolektivním správcem
HLAVA V - SOUBĚH OCHRANY
§ 105  
HLAVA VI - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 106 - Ustanovení přechodná
§ 107 - Ustanovení závěrečná
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o oceňování majetku
§ 108  
ČÁST TŘETÍ - Změna trestního zákona
§ 109  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o přestupcích
§ 110  
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona
§ 111  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 112  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
§ 113  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných
§ 114  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
§ 115  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
§ 116  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 117  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 118  
Zavřít
MENU