119/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 137/2002 Sb. s účinností od 15. dubna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

119

 

ZÁKON

 

ze dne 6. dubna 2000,

 

kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb.,
o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví,
ve znění zákona č. 22/1997 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o metrologii

 

Čl. I


        Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, se mění takto:

        1. § 1 zní:

"§ 1


        Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob (dále jen "subjekty") a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.".

        2. § 2 zní:

"§ 2


        (1) Subjekty a orgány státní správy jsou povinny používat základní měřicí jednotky uvedené v odstavci 2, jejich označování, násobky a díly stanovené vyhláškou, a ostatní jednotky, jejich označování, definice, násobky a díly stanovené vyhláškou. V mezinárodním styku lze použít měřicí jednotky odpovídající mezinárodním obchodním zvyklostem.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o metrologii
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU