118/2000 Sb.Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 73/2006 Sb. s účinností od 1. dubna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

118

 

ZÁKON

 

ze dne 6. dubna 2000

 

o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ PŘI PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

 

§ 1


        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

 

§ 1a


      Zaměstnanec má v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem,1a) který je v platební neschopnosti.

§ 2


      (1) Zákon se nevztahuje na zaměstnance zaměstnavatele, který je

a)

právnickou osobou zřízenou zákonem, za předpokladu, že stát převzal její dluhy nebo se za ně zaručil,

b)

územním samosprávným celkem.2)

c)

zrušen zákonem č. 73/2006 Sb. 

 

(2)  Zákon se dále nevztahuje na zaměstnance, kteří byli vysláni k výkonu práce do České republiky, pokud jejich zaměstnavatel, který je právnickou osobou, má sídlo nebo zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, má místo podnikání mimo území některého členského státu Evropské unie.

 

      (3) Uplatní-li zaměstnanec zaměstnavatele podle odstavce 1 písm. a) mzdový nárok před tím, než stát převezme dluhy zaměstnavatele nebo se za ně zaručí, jeho nárok nezaniká ani poté, kdy stát tyto úkony ve vztahu k právnické osobě provede.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ PŘI PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ZAMĚSTNAVATELE
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
§ 17  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 18  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
§ 19  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
§ 20  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
§ 21  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 22  
Zavřít
MENU