118/2000 Sb.Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 436/2004 Sb. s účinností od 1. října 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

118

 

ZÁKON

 

ze dne 6. dubna 2000

 

o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

 


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ PŘI PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

 

§ 1


      Zaměstnanec má v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem,1) který je v platební neschopnosti.

§ 2


      (1) Zákon se nevztahuje na zaměstnance zaměstnavatele, který je

a)

právnickou osobou zřízenou zákonem, za předpokladu, že stát převzal její dluhy nebo se za ně zaručil,

b)

územním samosprávným celkem,2)

c)

právnickou osobou se sídlem v zahraničí nebo fyzickou osobou s bydlištěm v zahraničí a jsou-li jeho zaměstnanci vysláni k výkonu práce do České republiky.

 

      (2) Uplatní-li zaměstnanec zaměstnavatele podle odstavce 1 písm. a) mzdový nárok před tím, než stát převezme dluhy zaměstnavatele nebo se za ně zaručí, jeho nárok nezaniká ani poté, kdy stát tyto úkony ve vztahu k právnické osobě provede.

§ 3


      Pro účely tohoto zákona

a)

se zaměstnancem rozumí fyzická osoba, s níž má zaměstnavatel sjednán pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti a jejíž pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti trvá ke dni podání návrhu na prohlášení konkursu na jejího zaměstnavatele, nebo fyzická osoba, jejíž pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti skončily v době 6 měsíců před podáním návrhu na prohlášení konkursu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ PŘI PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ZAMĚSTNAVATELE
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
§ 17  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 18  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
§ 19  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
§ 20  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
§ 21  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 22  
Zavřít
MENU