115/2000 Sb.Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 10. května 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 100/2019 Sb. s účinností od 9. dubna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

115

 

ZÁKON

 

ze dne 5. dubna 2000

 

o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1) Tento zákon upravuje poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy1) (dále jen "vybraný živočich") a náhrad škod způsobených v letech 2018, 2019 a 2020 kormoránem velkým (Phalacrocorax carbo L.) na rybách.

 

        (2) Náhrady škod poskytuje stát za podmínek, v rozsahu a způsobem, které jsou stanoveny tímto zákonem.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)

vymezenými domestikovanými zvířaty skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, koně, osli a jejich kříženci, králíci a kožešinová zvířata,

b)

škodou újma způsobená vybraným živočichem uvedeným v § 3 na životě nebo zdraví fyzické osoby anebo na majetku osob uvedeném v § 4 písm. b) až i) nebo škoda způsobená kormoránem velkým v letech 2018, 2019 a 2020 na majetku osob uvedeném v § 4 písm.  d),

c)

uprchlým živočichem volně žijící živočich držený člověkem v zajetí, který svému držiteli unikl,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Vybraní živočichové
§ 4 - Předmět náhrady škody
ČÁST DRUHÁ - PODMÍNKY NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY, ROZSAH NÁHRADY ŠKODY A UPLATNĚNÍ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY
§ 5 - Podmínky nároku na náhradu škody
§ 6  
§ 7 - Rozsah náhrady škody
§ 8 - Uplatnění nároku na náhradu škody
§ 9  
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Účinnost
Zavřít
MENU