104/2000 Sb.Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 308/2018 Sb. s účinností od 1. ledna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

104

 

ZÁKON

 

ze dne 4. dubna 2000

 

o Státním fondu dopravní infrastruktury

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

 

§ 1


        (1) Zřizuje se Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem v Praze (dále jen "Fond").

        (2) Fond je právnickou osobou
v působnosti Ministerstva dopravy (dále jen "ministerstvo").

        (3) Majetek, s nímž Fond hospodaří, je ve vlastnictví státu.

§ 2

 

Účel Fondu

 

        (1)  Finanční prostředky, s nimiž Fond hospodaří, lze použít na financování nebo předfinancování

 

a)   výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy silnic nebo dálnic1),

b)   výstavby nebo modernizace drah, s výjimkou lanových drah, které neslouží k zajišťování dopravní obslužnosti, výstavby nebo modernizace zařízení služeb nebo oprav, údržby nebo provozování celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení služeb2),

c)    výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo správy dopravně významných vnitrozemských vodních cest3) nebo movitých nebo nemovitých věcí užívaných za účelem provozování přístavu ve Spolkové republice Německo ve městě Hamburk, které jsou ve vlastnictví České republiky nebo které má Česká republika v pronájmu na dobu delší než 10 let,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
§ 1  
§ 2 - Účel Fondu
§ 3  
§ 4 - Příjmy Fondu
§ 5 - Rozpočet a účetnictví Fondu
§ 6 - Orgány Fondu
§ 7 - Výbor
§ 8  
§ 9 - Dozorčí rada
§ 10 - Ředitel
§ 11 - Ustanovení o střetu zájmů
§ 12  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU