104/2000 Sb.Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 347/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

104

 

ZÁKON

 

ze dne 4. dubna 2000

 

o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České
republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

 

§ 1


        (1) Zřizuje se Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem v Praze (dále jen "Fond").

        (2) Fond je právnickou osobou podřízenou Ministerstvu dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo").

        (3) Majetek, s nímž Fond hospodaří, je ve vlastnictví státu.

§ 2

 

Účel Fondu


        (1) Fond používá svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu:

a)

financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic,1)

b)

poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic,

c)

financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah,2)

d)

financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest,3)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
§ 1  
§ 2 - Účel Fondu
§ 3  
§ 4 - Příjmy Fondu
§ 5 - Rozpočet a účetnictví Fondu
§ 6 - Orgány Fondu
§ 7 - Výbor
§ 8  
§ 9 - Dozorčí rada
§ 10 - Ředitel
§ 11 - Ustanovení o střetu zájmů
§ 12  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU