101/2000 Sb.Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. června 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 110/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 24. dubna 2019
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

101

 

ZÁKON

 

ze dne 4. dubna 2000

 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

HLAVA I

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon v souladu s právem Evropské unie,1) mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,1a) a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.

 

§ 2


      (1) Zřizuje se Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen "Úřad").

 

      (2)  Úřad je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem, zvláštními právními předpisy1), mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie.

 

      (3)  Úřad vykonává působnost dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vyplývající z  mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu.

 

§ 3

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3 - Působnost zákona
§ 4 - Vymezení pojmů
HLAVA II - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Citlivé údaje
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Oznamovací povinnost
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Likvidace osobních údajů
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Náprava nemajetkové újmy
§ 24  
§ 25 - Náhrada škody
§ 26  
HLAVA III - PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO JINÝCH STÁTŮ
§ 27  
HLAVA IV - POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU
§ 28  
§ 29  
HLAVA V - ORGANIZACE ÚŘADU
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Předseda Úřadu
§ 33  
§ 34  
HLAVA VI - ČINNOST ÚŘADU
§ 35 - Registrace
§ 36 - Výroční zpráva
§ 37 - Oprávnění kontrolujících
§ 38 - Povinnosti kontrolujících
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43 - Oprávnění a povinnosti při dozoru
HLAVA VII - SANKCE
§ 44 - Přestupky
§ 45 - Pořádková pokuta
§ 46 - Pokuty správcům a zpracovatelům
HLAVA VIII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 47 - Opatření pro přechodné období
§ 48 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ  
§ 49 - Novela trestního zákona
ČÁST TŘETÍ  
§ 50 - Novela zákona o svobodném přístupu k informacím
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 51  
Zavřít
MENU