72/2000 Sb.Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)

Částka: 024 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. dubna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. února 2000 Nabývá účinnosti: 1. května 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 407/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

72

 

ZÁKON

 

ze dne 24. února 2000

 

o investičních pobídkách a o změně některých zákonů

(zákon o investičních pobídkách)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

INVESTIČNÍ POBÍDKA


§ 1

 

        (1)  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie pro poskytování regionální investiční podpory a podpory zaměstnanosti a vzdělávání1) všeobecné podmínky pro poskytování investiční pobídky, postup při poskytování investiční pobídky a výkon státní správy s tím související za účelem podpory hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst na území České republiky.

 

        (2)  Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) plní oznamovací povinnost o poskytování investiční pobídky podle tohoto zákona vyplývající pro Českou republiku z přímo použitelného předpisu Evropské unie1).

 

§ 1a

 

Vymezení základních pojmů

 

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   investiční pobídkou veřejná podpora ve formě

1.   slevy na daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu12),

2.   převodu pozemků včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - INVESTIČNÍ POBÍDKY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Společná a přechodná ustanovení
§ 10  
§ 11 - Zmocnění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 14  
Zavřít
MENU