72/2000 Sb.Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)

Částka: 024 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. dubna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. února 2000 Nabývá účinnosti: 1. května 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 159/2007 Sb. s účinností od 2. července 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

72

 

ZÁKON

 

ze dne 24. února 2000

 

o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

INVESTIČNÍ POBÍDKY


§ 1

 

        (1)  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) všeobecné podmínky pro poskytování investičních pobídek, postup při poskytování investičních pobídek a výkon státní správy s tím související za účelem podpory hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst na území České republiky.

 

        (2)  Investičními pobídkami se rozumí

 

a)   slevy na daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu,1a)

b)   převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu,

c)    hmotná podpora vytváření nových pracovních míst podle zvláštního právního předpisu,3)

d)   hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu,3)

e)   převod pozemků podle zvláštního právního předpisu,2) evidovaných v katastru nemovitostí2a) jako zemědělské pozemky a převod ostatních druhů pozemků, a to za ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu2b) účinného ke dni uzavření smlouvy o převodu. Zvláštní zákony omezující převody pozemků ve vlastnictví České republiky tím nejsou dotčeny.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - INVESTIČNÍ POBÍDKY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Společná a přechodná ustanovení
§ 10  
§ 11 - Zmocnění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 14  
Zavřít
MENU