71/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony

Částka: 024 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. dubna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. února 2000 Nabývá účinnosti: 3. dubna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 375/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

71

 

ZÁKON

 

ze dne 24. února 2000,

 

kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o technických požadavcích na výrobky

 

Čl. I


        Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, se mění takto:

        1. V § 1 písm. b) se za slovo "trh" vkládají slova "nebo distribuují".

        2. V § 1 písm. c) se slova "právnických nebo fyzických" a slova "(dále jen "normy")" zrušují.

        3. V § 2 písmeno b) zní:

"b)

uvedením výrobku na trh okamžik, kdy je výrobek v České republice poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Za uvedené na trh se považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců, pokud to nařízení vlády nevylučuje. Je-li to nezbytné, vláda nařízením blíže vymezí pojem uvedení na trh pro výrobky, na které se tento technický předpis vztahuje,".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. I  
Čl. II  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o požární ochraně
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dráhách
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna atomového zákona
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU