63/2000 Sb.Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. března 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. února 2000 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 18/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

63

 

ZÁKON

 

ze dne 24. února 2000

 

o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

OCHRANA PŘED DOVOZEM SUBVENCOVANÝCH VÝROBKŮ

 

HLAVA I

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Tento zákon upravuje ochranu domácího výrobního odvětví vyrovnávacími cly před dováženými výrobky, na jejichž výrobu nebo vývoz byla v zahraničí poskytnuta zakázaná nebo napadnutelná subvence. Za tímto účelem stanoví zásady pro posuzování subvencí, zjišťování a posuzování újmy domácího výrobního odvětví, postup pro šetření podnětu o dovozu subvencovaného výrobku a pro řízení o vyrovnávacích clech.

§ 2

 

Vymezení pojmů


      Pro účely tohoto zákona se rozumí:

a)   subvencí z veřejných zdrojů poskytnutý finanční příspěvek nebo jakákoli jiná přímá či nepřímá finanční podpora nebo dotace z těchto zdrojů a úleva od daňové nebo jiné povinnosti, která přináší výhodu příjemci subvence; subvencí není osvobození vyvážených výrobků od vývozních cel nebo od daní, které jsou uplatňovány na obdobné výrobky pro domácí spotřebu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA PŘED DOVOZEM SUBVENCOVANÝCH VÝROBKŮ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Oznamovací povinnost a evidence subvencí
§ 4 - Zjišťování a posuzování újmy
§ 5  
§ 6 - Zásady pro posuzování subvence
HLAVA II - ŠETŘENÍ PODNĚTU O DOVOZU SUBVENCOVANÉHO VÝROBKU
§ 7  
§ 8  
HLAVA III - KONZULTACE
§ 9  
HLAVA IV - ŘÍZENÍ O VYROVNÁVACÍM CLU A O PŘIJETÍ ZÁVAZKU
§ 10 - Zahájení řízení
§ 11  
§ 12 - Zjišťování důkazů
§ 13  
§ 14 - Ochrana důvěrných informací
§ 15 - Ústní jednání
§ 16 - Poskytování informací
§ 17  
§ 18 - Zastavení a přerušení řízení
§ 19 - Ukládání vyrovnávacího cla
§ 20 - Prozatímní vyrovnávací clo
§ 21 - Přijetí závazku
§ 22 - Porušení závazku a zrušení rozhodnutí o přijetí závazku
§ 23 - Konečné vyrovnávací clo
§ 24 - Vrácení cla
§ 25 - Změna a zrušení rozhodnutí
§ 26 - Snížení vyrovnávacího cla
§ 27 - Zrušení vyrovnávacího cla
§ 28 - Prodloužení uplatňování konečného vyrovnávacího cla
§ 29 - Opravné prostředky
§ 30 - Lhůty v řízení o rozkladu
HLAVA V - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 31 - Vztah ke správnímu řádu
§ 32 - Řízení o vývozu subvencovaných výrobků vedená ve třetích státech
§ 33 - Vztah zákona k mezinárodním smlouvám
§ 34  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 35  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon
§ 36  
ČÁST ČTVRTÁ  
§ 37 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY
Příloha č. 2 - Kritéria a podmínky pro nenapadnutelné subvence poskytované na zemědělské výrobky
Zavřít
MENU