62/2000 Sb.Zákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. března 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. února 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 228/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 16. června 2005
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 413/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

62

 

ZÁKON

 

ze dne 24. února 2000

 

o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OPATŘENÍ PŘI VÝVOZU NEBO DOVOZU VÝROBKŮ A LICENČNÍ ŘÍZENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Tento zákon upravuje přijímání některých opatření při vývozu nebo dovozu výrobků, jakož i licenční řízení pro vydávání úředních povolení k vývozu nebo dovozu výrobků.

HLAVA I

 

OPATŘENÍ PŘI VÝVOZU NEBO DOVOZU VÝROBKŮ

 

Díl 1

 

Obecná ustanovení

 

§ 2


      Tímto zákonem není dotčeno uplatňování opatření podle zvláštních právních předpisů1) z jiných důvodů, než které upravuje tento zákon.

Vymezení základních pojmů

 

§ 3


      Opatřením při vývozu nebo dovozu výrobků (dále jen "opatření") se rozumí


a)

ochranné opatření, jímž je


1.

množstevní omezení vývozu nebo dovozu,

2.

zákaz vývozu nebo dovozu,

3.

úprava cel nebo celních sazeb,

4.

dovozní přirážka,

5.

dovozní depozitum,

6.

omezení nebo zákaz tranzitu,2)

7.

jiné opatření, přijaté v souladu s mezinárodními závazky České republiky,

b)

jiné opatření, jímž je


1.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OPATŘENÍ PŘI VÝVOZU NEBO DOVOZU VÝROBKŮ A LICENČNÍ ŘÍZENÍ
HLAVA I - OPATŘENÍ PŘI VÝVOZU NEBO DOVOZU VÝROBKŮ
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 2  
§ 3 - Vymezení základních pojmů
§ 4  
§ 5 - Obecné podmínky přijetí opatření
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Sledování dovozu nebo vývozu
Díl 2 - Ochrana před zvýšenými dovozy
Oddíl 1 - Obecná ustanovení o zvýšených dovozech
§ 9 - Podmínky přijetí ochranného opatření
§ 10 - Podnět k zahájení šetření
§ 11 - Odložení podnětu
§ 12 - Zahájení šetření
§ 13 - Zúčastněné strany
§ 14 - Zjišťování újmy
§ 15 - Zjišťování důkazů
§ 16 - Důvěrné zacházení s informacemi
§ 17 - Ústní jednání
§ 18  
§ 19 - Prozatímní ochranné opatření
§ 20 - Zastavení šetření
§ 21 - Přijetí ochranného opatření
§ 22  
§ 23 - Podmínky a doba uplatňování opatření
§ 24  
§ 25 - Prodloužení ochranného opatření
§ 26 - Opětovné přijetí opatření
§ 27 - Dovoz z rozvojových zemí
Oddíl 2 - Zvláštní ustanovení o zvýšených dovozech dosud nezačleněných textilních výrobků
§ 28  
§ 29 - Zvýšené dovozy nezačleněných textilních výrobků
§ 30 - Zjišťování újmy
§ 31 - Podmínky a doba uplatňování opatření
§ 32  
§ 33 - Zájmy třetích států
Oddíl 3 - Zvláštní ustanovení o zvýšených dovozech z nečlenských zemí WTO
§ 34  
§ 35  
Díl 3 - Ochrana před dovozem některých zemědělských výrobků a potravin
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Dodatečné clo pro případ překročení spouštěcí úrovně objemu dovozů
§ 39  
§ 40  
§ 41 - Dodatečné clo pro případ poklesu dovozní ceny pod úroveň spouštěcí ceny
§ 42  
§ 43 - Neuplatnění dodatečného cla
§ 44  
Díl 4 - Ochrana rozvíjejících se výrobních odvětví
§ 45  
§ 46 - Návrh na přijetí opatření
§ 47  
§ 48 - Přijetí opatření
§ 49 - Podmínky a doba uplatňování opatření
Díl 5 - Ochrana před nedovolenými překážkami obchodu
§ 50  
§ 51  
§ 52 - Podnět k zahájení šetření
§ 53 - Odložení podnětu
§ 54 - Zahájení šetření
§ 55 - Zúčastněné strany
§ 56 - Zjišťování újmy a nepříznivých obchodních dopadů
§ 57 - Zjišťování důkazů
§ 58  
§ 59 - Ústní jednání
§ 60  
§ 61 - Zastavení šetření
§ 62 - Přijetí opatření
§ 63  
§ 64 - Podmínky a doba uplatňování opatření
Díl 6 - Ochrana některých dalších zájmů státu
§ 65  
HLAVA II - LICENČNÍ ŘÍZENÍ
§ 66  
§ 67 - Druhy licencí
§ 68  
§ 69  
§ 70 - Lhůty pro rozhodnutí a způsob rozhodování
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74 - Neudělení licence
§ 75 - Odejmutí licence
HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 76 - Zmocňovací ustanovení
§ 77 - Úřední jazyk
§ 78 - Poskytnutí údajů pro účely tohoto zákona
§ 79 - Odpovědnost za škodu
§ 80 - Vztah ke správnímu řádu
§ 81 - Vztah k mezinárodním smlouvám
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím
§ 82  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
§ 83  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
§ 84  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 85 - Přechodná ustanovení
§ 86  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 87  
Příloha č. 1 - Zemědělské výrobky, na které lze uplatnit zvláštní ochranná opatření podle dílu 3
Zavřít
MENU