61/2000 Sb.Zákon o námořní plavbě

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. března 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. února 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 90/2022 Sb. s účinností od 1. května 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

61

 

ZÁKON

 

ze dne 24. února 2000

 

o námořní plavbě

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

      (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie39) a upravuje

 

a)   podmínky provozování námořní plavby námořními plavidly pod státní vlajkou České republiky a práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené,

b)   výkon státní správy ve věcech námořní plavby.

 

      (2) Zákon se nevztahuje na námořní plavbu válečných lodí, vodních skútrů, nafukovacích člunů a dále na námořní plavbu malých plavidel, pokud jsou provozována podle právních předpisů o vnitrozemské plavbě.1a)

 

§ 2

 

Základní pojmy


      (1) Námořní plavbou se rozumí provozování námořních plavidel na volném moři,2) ve výlučné ekonomické zóně2) a v souostrovních vodách,2) v pobřežním moři2) a na úsecích vnitrozemských vodních cest s pobřežním mořem spojených až po poslední přístav, který plní funkci přístavu pro námořní lodě a pobyt námořních plavidel v přístavech.2)

      (2) Námořní plavidlo je námořní obchodní loď a námořní jachta.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Námořní úřad
ČÁST DRUHÁ - PRÁVO VLAJKY A NÁMOŘNÍ REJSTŘÍK
§ 4 - Právo vlajky
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Námořní rejstřík
§ 8  
§ 9 - Rozhodnutí o zápisu námořního plavidla
§ 10 - Bezúhonnost provozovatele námořního plavidla
§ 11 - Řízení o zápis námořního plavidla do námořního rejstříku
§ 12 - Prokázání technické způsobilosti námořního plavidla k plavbě
§ 13  
§ 14 - Zápis rozestavěné lodě do námořního rejstříku
§ 15 - Souběžná registrace lodě
§ 16  
§ 17 - Oznamovací povinnost
§ 18 - Pozastavení platnosti rejstříkového listu
§ 19 - Zápis výmazu námořního plavidla z námořního rejstříku
§ 20 - Prozatímní povolení k plavbě
§ 21 - Užívání státní vlajky České republiky
§ 22 - Rejstříkový přístav a označování námořního plavidla
§ 23 - Právo vlastnické a zástavní k námořnímu plavidlu
§ 24 - Povinnosti provozovatele námořního plavidla
§ 25 - Povinné listinné doklady námořního plavidla
§ 26  
§ 27  
ČÁST TŘETÍ - POSÁDKA NÁMOŘNÍHO PLAVIDLA
§ 28 - Posádka lodě
§ 29  
§ 30 - Posádka námořní jachty a osoby na námořní jachtě
§ 31 - Zaměstnávání cizinců a osob bez státní příslušnosti
§ 32 - Velitel lodě a velitel námořní jachty
§ 33 - Základní povinnosti velitele námořního plavidla
§ 34 - Oprávnění velitele námořního plavidla k osobám na námořním plavidle
§ 35 - Ověření podpisu nebo opisu listiny velitelem lodě
§ 36 - Námořní protest
§ 37 - Námořní nehoda
§ 38 - Opatření při neodvratné zkáze námořního plavidla
§ 39 - Opatření při spáchání trestného činu na námořním plavidle
§ 40 - Opatření při narození a úmrtí na námořním plavidle, nezvěstnosti a pádu přes palubu
§ 41 - Použití lodivoda
§ 42 - Způsobilost členů posádky lodě
§ 43 - Průkazy způsobilosti člena posádky lodě
§ 44 - Odborná způsobilost
§ 45 - Kvalifikační atestace
§ 46 - Průkazy způsobilosti
§ 47 - Uznání průkazů způsobilosti
§ 48 - Zdravotní způsobilost
§ 49 - Průkaz způsobilosti velitele námořní jachty
§ 50 - Zadržení průkazu způsobilosti
§ 51 - Kniha nalodění
§ 52  
§ 53  
§ 54 - Námořnické knížky
§ 55  
ČÁST ČTVRTÁ - REKREAČNÍ JACHTY
§ 56  
§ 57  
§ 58  
ČÁST PÁTÁ - SLUŽBA NA LODI A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY ČLENŮ LODNÍCH POSÁDEK
§ 59 - Služba na lodi
§ 60 - Strážní služba
§ 61 - Služební povinnosti člena posádky lodě
§ 62 - Pracovní poměr členů lodní posádky
§ 63 - Pracovní doba a doba odpočinku členů posádky lodě
§ 64 - Odstupné
§ 65 - Repatriace členů posádky lodě
§ 66 - Sociální podmínky a náhrady poskytované členům posádky lodě po dobu služby na lodi
§ 67 - Zdravotní péče o členy posádky lodě
§ 68 - Použití zákoníku práce
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ HAVÁRIE A ZÁCHRANA MAJETKU
§ 69 - Společná havárie
§ 70  
§ 71 - Řízení o společné havárii
§ 72  
§ 73 - Záchrana majetku
§ 74 - Námořní zástavní právo
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 75  
§ 76 - Státní dozor
§ 77 - Zajištění bezpečnosti námořní plavby
§ 78 - Pokuty
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83 - Přechodná ustanovení
§ 84 - Podpora státu
§ 85  
§ 86  
§ 87  
Zavřít
MENU