46/2000 Sb.Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. března 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. února 2000 Nabývá účinnosti: 14. března 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 320/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

46

 

ZÁKON

 

ze dne 22. února 2000

 

o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Tento zákon upravuje některá práva a povinnosti vydavatelů a dalších fyzických a právnických osob v souvislosti s vydáváním periodického tisku.

§ 2

 

Působnost zákona


      (1) Tento zákon se vztahuje na periodický tisk vydávaný nebo šířený na území České republiky. Ustanovení § 6 až 9 a § 17 se nevztahují na periodický tisk vydávaný mimo území České republiky.

      (2) Tento zákon se nevztahuje na Sbírku zákonů, Sbírku mezinárodních smluv, věstníky a úřední tiskoviny vydávané na základě zvláštního právního předpisu ani na periodický tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele.1)

§ 3

 

Vymezení pojmů


      Pro účely tohoto zákona se rozumí:

a)

periodickým tiskem noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce,

b)

vydavatelem fyzická osoba nebo právnická osoba, která vydává periodický tisk,

c)

vydáváním periodického tisku činnost vydavatele, při které na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje jeho obsah, vydání a veřejné šíření,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost zákona
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4 - Odpovědnost za obsah periodického tisku
§ 5 - Odpovědnost za obsah reklamy a inzerce
§ 6 - Oznámení v naléhavém veřejném zájmu
§ 7 - Evidence periodického tisku
§ 8 - Povinné údaje
§ 9 - Povinné výtisky
§ 10 - Odpověď
§ 11 - Dodatečné sdělení
§ 12 - Podávání a náležitosti žádosti o uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení
§ 13 - Podmínky uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení
§ 14 - Uplatnění práva na uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení u soudu
§ 15 - Výjimky z povinnosti uveřejnit odpověď a dodatečné sdělení
§ 16 - Ochrana zdroje a obsahu informací
§ 17 - Pokuty
§ 18 - Přechodná ustanovení
§ 19 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
§ 20  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
§ 21  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
§ 22  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
§ 23  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 24  
Zavřít
MENU