30/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. února 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. ledna 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 256/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs44/2000 Sb.

30

 

ZÁKON

 

ze dne 12. ledna 2000,

 

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna občanského soudního řádu

 

Čl. I


        Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb. a zákona č. 27/2000 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. I  
Hlava pátá - ZŘÍZENÍ SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA NA NEMOVITOSTECH
Hlava šestá - PRODEJ PODNIKU
ČÁST DRUHÁ - Změna notářského řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna obchodního zákoníku
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o konkursu a vyrovnání
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o státním podniku
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna trestního řádu
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Přechodná a závěrečná ustanovení
Hlava I - Přechodná ustanovení k části první
Hlava II - Přechodná ustanovení k části druhé
Hlava III - Přechodná ustanovení k části třetí až desáté
Hlava IV - Zmocňovací ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Účinnost
Zavřít
MENU