29/2000 Sb.Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. února 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. ledna 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 95/2005 Sb. s účinností od 1. dubna 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

29

 

ZÁKON

 

ze dne 18. ledna 2000

 

o poštovních službách a o změně některých zákonů

(zákon o poštovních službách)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA POŠTOVNÍCH SLUŽEB

 

HLAVA I

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      (1) Tento zákon
v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje podmínky pro poskytování a provozování poštovních služeb, práva a povinnosti, které při poskytování a provozování poštovních služeb vznikají, jakož i zvláštní práva a zvláštní povinnosti těch provozovatelů poštovních služeb, kteří mají povinnost zajišťovat základní služby.


      (2) Poštovní službou je činnost prováděná na základě poštovní smlouvy a
za podmínek stanovených tímto zákonem, jejímž účelem je dodání poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky.

 

§ 2

 

Vymezení základních pojmů


      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

poštovní zásilkou věci, které byly provozovatelem převzaty jako jeden celek k poskytnutí poštovní služby,

b)

poštovním poukazem poštovní služba , jejímž účelem je dodání poukázané peněžní částky,

c)

provozovatelem osoba poskytující poštovní služby,

d)

odesílatelem osoba, která je na poštovní zásilce nebo v dokladu o poštovním poukazu jako odesílatel označena; není-li odesílatel označen, je jím osoba, která poštovní smlouvu uzavřela,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PRÁVNÍ ÚPRAVA POŠTOVNÍCH SLUŽEB
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3  
HLAVA II - POŠTOVNÍ SLUŽBY
§ 4 - Poštovní smlouva
§ 5  
§ 6 - Poštovní podmínky
§ 7 - Práva z poštovní smlouvy
§ 8 - Otevření poštovní zásilky
§ 9 - Prodej poštovní zásilky provozovatelem
§ 10 - Zničení poštovní zásilky provozovatelem
§ 11 - Vydání poukázané peněžní částky odesílateli
§ 12 - Odpovědnost za škodu vzniklou při poskytování poštovních služeb
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Poštovní zásilky a poštovní poukazy do zahraničí
HLAVA III - POŠTOVNÍ TAJEMSTVÍ
§ 16  
HLAVA IV - PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB
§ 17 - Podmínky pro provozování poštovních služeb
§ 18  
§ 19 - Poštovní licence
§ 20  
§ 21 - Podmínky pro udělení poštovní licence
§ 22 - Udělení poštovní licence
§ 23 - Změna poštovní licence
§ 24 - Odnětí poštovní licence
§ 25 - Pozbytí platnosti poštovní licence
§ 26 - Zvláštní poštovní licence
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Udělení zvláštní poštovní licence
§ 30 - Odnětí zvláštní poštovní licence
§ 31 - Pozbytí platnosti zvláštní poštovní licence
§ 32 - Zveřejňování rozhodnutí
HLAVA V - PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB
§ 33  
§ 34  
HLAVA VI - POŠTOVNÍ ZNÁMKY
§ 35  
HLAVA VII - SANKCE
§ 36  
§ 37  
HLAVA VIII - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 38 - Společná ustanovení
§ 39  
§ 40  
§ 41 - Zmocňovací ustanovení
§ 42 - Přechodná ustanovení
§ 43 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ  
§ 44 - Změna zákona o přestupcích
ČÁST TŘETÍ  
§ 45 - Změna zákona o cenách
ČÁST ČTVRTÁ  
§ 46 - Změna trestního řádu
ČÁST PÁTÁ  
§ 47 - Změna správního řádu
ČÁST ŠESTÁ  
§ 48 - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
ČÁST SEDMÁ  
§ 49 - Změna zákona o správě daní a poplatků
ČÁST OSMÁ  
§ 50 - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ČÁST DEVÁTÁ  
§ 51 - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
ČÁST DESÁTÁ  
§ 52 - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ČÁST JEDENÁCTÁ  
§ 53 - Změna zákona o sociálním zabezpečení
ČÁST DVANÁCTÁ  
§ 54 - Změna obchodního zákoníku
ČÁST TŘINÁCTÁ  
§ 55 - Změna zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
ČÁST ČTRNÁCTÁ  
§ 56 - Změna zákona směnečného a šekového
ČÁST PATNÁCTÁ  
§ 57 - Změna zákoníku práce
ČÁST ŠESTNÁCTÁ  
§ 58 - Změna živnostenského zákona
ČÁST SEDMNÁCTÁ  
§ 59 - Změna trestního zákona
ČÁST OSMNÁCTÁ  
§ 60 - Účinnost
Zavřít
MENU