27/2000 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. února 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. ledna 2000 Nabývá účinnosti: 1. května 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 340/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

27

 

ZÁKON

 

ze dne 18. ledna 2000,

 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o veřejných dražbách        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

 

Čl. I


        Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 363/1999 Sb., se mění takto:

        1. § 41 se zrušuje.

        2. V příloze č. 2 ve skupině 214: Ostatní - ve sloupci 1 se text "Provádění dražeb mimo soudní výkon rozhodnutí" nahrazuje textem "Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU