26/2000 Sb.Zákon o veřejných dražbách

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. února 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. ledna 2000 Nabývá účinnosti: 1. května 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 303/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

26

 

ZÁKON

 

ze dne 18. ledna 2000

 

o veřejných dražbách      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím souvisejících. Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.1)

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí:

 

a)   dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě, nebo v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, s výzvou k podávání nabídek, a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání,

b)   navrhovatelem osoba, která za podmínek stanovených tímto zákonem navrhuje provedení dražby,

c)   účastníkem dražby osoba přítomná při dražbě, která se dostavila nebo přihlásila v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, a to za účelem činit podání, a splňuje podmínky stanovené tímto zákonem,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Účastníci dražby
§ 4 - Zastoupení
§ 5 - Vyloučení některých věcí a práv z dražeb
§ 6 - Zvláštní podmínky k provozování živnosti dražebníka
§ 7  
§ 8 - Licitátor
§ 9 - Archivační povinnost
§ 10 - Zasílání a doručování písemností a zasílání peněžitých částek
§ 11 - Označení osob a věcí
§ 12 - Další podmínky pro postup při dražbách
§ 13 - Odhad ceny předmětu dražby
§ 14 - Dražební jistota
§ 15 - Prohlídka předmětu dražby
§ 16 - Vrácení dražební jistoty a listin
ČÁST DRUHÁ - DRAŽBY DOBROVOLNÉ
§ 17 - Zvláštní ustanovení
§ 18 - Výše odměny dražebníka
§ 19 - Smlouva o provedení dražby
§ 20 - Dražební vyhláška
§ 21  
§ 22 - Upuštění od dražby
§ 23 - Průběh dražby
§ 24 - Zmaření a neplatnost dražby
§ 25 - Opakovaná dražba
§ 26 - Společná dražba
§ 27 - Protokol o provedené dražbě
§ 28 - Výtěžek dražby a vypořádání nákladů dražby
§ 29 - Úhrada ceny dosažené vydražením
§ 30 - Nabytí vlastnictví
§ 31 - Potvrzení o nabytí vlastnictví
§ 32 - Předání předmětu dražby
§ 33 - Věcná břemena
§ 34 - Práva zajišťující pohledávky
§ 35 - Předání výtěžku dražby
ČÁST TŘETÍ - DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ
§ 36 - Zvláštní ustanovení
§ 37 - Zvláštní oprávnění dražebníka
§ 38 - Výše odměny dražebníka
§ 39 - Smlouva o provedení dražby
§ 40 - Oznámení o dražbě
§ 41 - Vyznačení návrhu na provedení dražby v katastru nemovitostí
§ 42 - Střet dražeb
§ 43 - Dražební vyhláška
§ 44  
§ 45 - Doložení práv účastníků dražby a dražebních věřitelů
§ 46 - Upuštění od dražby
§ 47 - Průběh dražby
§ 48 - Zmaření a neplatnost dražby
§ 49 - Opakovaná dražba
§ 50 - Protokol o provedené dražbě
§ 51 - Výtěžek dražby a vypořádání nákladů dražby
§ 52 - Úhrada ceny dosažené vydražením
§ 53  
§ 54 - Potvrzení o nabytí vlastnictví
§ 55 - Předání předmětu dražby
§ 56 - Věcná břemena a předkupní právo
§ 57 - Práva zajišťující pohledávky
§ 58  
§ 59 - Uspokojení veškerých pohledávek dražebních věřitelů
§ 60 - Uspokojení části pohledávek dražebních věřitelů
§ 61 - Protokol o uspokojení pohledávek
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 62 - Správce centrální adresy
§ 63 - Zvláštní odpovědnost
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67 - Zrušovací ustanovení
§ 68 - Účinnost
Zavřít
MENU