26/2000 Sb.Zákon o veřejných dražbách

Částka: 010 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. února 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. ledna 2000 Nabývá účinnosti: 1. května 2000
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2025 zrušen předpisem 250/2023 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2025
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 315/2006 Sb. s účinností od 1. září 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

26

 

ZÁKON

 

ze dne 18. ledna 2000

 

o veřejných dražbách      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím souvisejících. Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.1)

§ 2

 

Vymezení pojmů


      Pro účely tohoto zákona se rozumí:

a)   dražbou veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání,

b)   navrhovatelem osoba, která za podmínek stanovených tímto zákonem navrhuje provedení dražby,

c)    účastníkem dražby osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání a splňuje podmínky stanovené tímto zákonem,

d)   dražební jistotou zajištění budoucích závazků účastníků dražby ve stanovené výši a formě,

e)   dražebníkem osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné oprávnění (§ 6 odst.  1); jde-li o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Účastníci dražby
§ 4 - Zastoupení
§ 5 - Vyloučení některých věcí a práv z dražeb
§ 6 - Zvláštní podmínky k provozování živnosti dražebníka
§ 7  
§ 8 - Licitátor
§ 9 - Archivační povinnost
§ 10 - Zasílání a doručování písemností a zasílání peněžitých částek
§ 11 - Označení osob a věcí
§ 12 - Další podmínky pro postup při dražbách
§ 13 - Odhad ceny předmětu dražby
§ 14 - Dražební jistota
§ 15 - Prohlídka předmětu dražby
§ 16 - Vrácení dražební jistoty a listin
ČÁST DRUHÁ - DRAŽBY DOBROVOLNÉ
§ 17 - Zvláštní ustanovení
§ 18 - Výše odměny dražebníka
§ 19 - Smlouva o provedení dražby
§ 20 - Dražební vyhláška
§ 21  
§ 22 - Upuštění od dražby
§ 23 - Průběh dražby
§ 24 - Zmaření a neplatnost dražby
§ 25 - Opakovaná dražba
§ 26 - Společná dražba
§ 27 - Protokol o provedené dražbě
§ 28 - Výtěžek dražby a vypořádání nákladů dražby
§ 29 - Úhrada ceny dosažené vydražením
§ 30 - Nabytí vlastnictví
§ 31 - Potvrzení o nabytí vlastnictví
§ 32 - Předání předmětu dražby
§ 33 - Věcná břemena
§ 34 - Práva zajišťující pohledávky
§ 35 - Předání výtěžku dražby
ČÁST TŘETÍ - DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ
§ 36 - Zvláštní ustanovení
§ 37 - Zvláštní oprávnění dražebníka
§ 38 - Výše odměny dražebníka
§ 39 - Smlouva o provedení dražby
§ 40 - Oznámení o dražbě
§ 41 - Vyznačení návrhu na provedení dražby v katastru nemovitostí
§ 42 - Střet dražeb
§ 43 - Dražební vyhláška
§ 44  
§ 45 - Doložení práv účastníků dražby a dražebních věřitelů
§ 46 - Upuštění od dražby
§ 47 - Průběh dražby
§ 48 - Zmaření a neplatnost dražby
§ 49 - Opakovaná dražba
§ 50 - Protokol o provedené dražbě
§ 51 - Výtěžek dražby a vypořádání nákladů dražby
§ 52 - Úhrada ceny dosažené vydražením
§ 53  
§ 54 - Potvrzení o nabytí vlastnictví
§ 55 - Předání předmětu dražby
§ 56 - Věcná břemena a předkupní právo
§ 57 - Práva zajišťující pohledávky
§ 58  
§ 59 - Uspokojení veškerých pohledávek dražebních věřitelů
§ 60 - Uspokojení části pohledávek dražebních věřitelů
§ 61 - Protokol o uspokojení pohledávek
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 62 - Správce centrální adresy
§ 63 - Zvláštní odpovědnost
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67 - Zrušovací ustanovení
§ 68 - Účinnost
Zavřít
MENU