22/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. února 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. ledna 2000 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 237/2004 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

22

 

ZÁKON

 

ze dne 12. ledna 2000,

 

kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o spotřebních daních

 

Čl. I

 

zrušen zákonem č. 354/2003 Sb. (účinnost: 1. ledna 2004)

Čl. II

zrušen zákonem č. 354/2003 Sb. (účinnost: 1. ledna 2004)

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o lihu

 

Čl. III      Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999, se mění takto:

      1. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:

"h)

zvláštně denaturovaným lihem líh denaturovaný jiným denaturačním prostředkem než uvedeným v písmenu g), stanoveným prováděcím právním předpisem,".

      2. V § 2 odst. 1 písm. j) se slovo "normální" zrušuje.

      3. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

      "(2) Lihovarem nebo zvláštním lihovarem jsou provozovny uvedené v odstavci 1 písm. l) a m), i pokud výrobu nezahájily nebo ji dočasně nebo trvale ukončily.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o lihu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU